STAVOVI STUDENATA O VAŢNOSTI SURADNJE OBITELJI I ODGOJNOOBRAZOVNIH USTANOVA I PEDAGOŠKIM KOMPETENCIJAMA RODITELJA

Authors

  • Marija Karačić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123404K

Abstract

U radu su predstavljeni rezultati ispitivanja stavova studenata o vaţnosti meĊusobne
suradnje roditelja i struĉnjaka te njihovim potrebnim kompetencijama za pravilan razvoj i odgoj
vlastitog djeteta. Odgoj je proces koji traje od roĊenja do smrti i provodi se kontinuirano i
permanentno. Nije sve jedno tko odgaja dijete i je li i sam odgojitelj dovoljno i pravilno odgojen?
Obitelj je prva institucija u koju dijete dolazi i u kojoj zapoĉinje njegov odgoj, stoga je jako vaţno
kako ga provoditi i na koji naĉin educirati roditelje da ga provode na društveno poţeljan i prihvatljiv
naĉin. Vaţnu ulogu u edukaciji roditelja imaju i odgojno-obrazovne ustanove u kojima se odgoj
provodi. Cilj istraţivanja je ustanoviti kakvi su stavovi studenata suradnje obitelji i odgojnoobrazovnih
ustanova, te o pedagoškoj kulturi roditelja, kao i o pedagoškoj kompetentnosti u odgoju
vlastitog djeteta. Uzorak ispitanika ĉinili su studenti predškolskog odgoja i razredne nastave sa
Sveuĉilišta u Slavonskom Brodu (Hrvatska). Dobiveni rezultati ukazuju da su ispitanici stava da
roditelji nisu dovoljno kompetentni za odgoj djece i da je vaţna uloga odgojno-obrazovnih ustanova u
razvijanju pedagoških kompetencija roditelja. Nisu naĊene statistiĉki znaĉajne razlike u stavovima
ispitanika s obzirom na godine studija i smjer studija ispitanika.

Downloads

Published

2024-01-04