SOCIJALNA ISKLJUČENOST POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI U SRBIJI

Authors

  • Ljupka Mandić Kelijašević

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123417M

Abstract

Predmet istraţivanja ovog rada su socijalne karakteristike migracija povratnika po osnovu
sporazuma o readmisji iz Srbije. U pitanju su emigranti koji su odreĊeno vreme boravili u evropskim
zemljama gde su aplicirali za azil sa ciljem zaštite od diskriminacije, ugroţenosti prava na ţivot,
obrazovanja ili na primer, leĉenja. Ovi zahtevi u većini sluĉajeva nisu uvaţeni, te su se podnosioci
vratili u zemlje porekla. Kod mnogih migranata postoji tendencija ka ponovnoj emigraciji i nakon
postupka readmisije, pa moţemo reći da ove migracije imaju cikliĉan tok što ih ĉini posebno
istraţivaĉki zanimljivim. Povratnici su iz najsiromašnijih slojeva društva, nisko kvalifikovani ili
nekvalifikovani, koji svoje, uglavnom ekonomske probleme i deprivaciju, pokušavaju da prevaziĊu
ostvarivanjem statusa azila ili nekim drugim modelom za naseljavanje u zemlji destinacije.U radu su
predstavljeni rezultati kvalitativnog istraţivanja poloţaja povratnika po osnovu sporazuma o
readmisiji u Srbiji.

Downloads

Published

2024-01-04