RIZIĈNA PONAŠANJA I MENTALNO ZDRAVLJE DJECE I MLADIH – RODITELJSKA PERSPEKTIVA

Authors

  • Jasminka Zloković
  • Lucija Tomac

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123426Z

Abstract

Adolescencija je vrijeme znaĉajnih psihiĉkih, tjelesnih i društvenih promjena obiljeţeno
razvojem stavova i mišljenja o ljudima i okolini te traţenjem sebe i svojega mjesta u promjenjivom
svijetu. TakoĊer, ona predstavlja razdoblje visokog rizika za razvoj poteškoća u funkcioniranju
liĉnosti i pojavu riziĉnih i disfunkcionalnih ponašanja. Jednu od kljuĉnih dimenzija u ţivotu djeteta
predstavljaju odnosi u obitelji i ponašanja njihovih roditelja. Mnogi su rizici u obitelji i široj okolini
kojima su izloţena djeca i mladi što (ne)izravno utjeĉe i na njihovo emocionalno funkcioniranje i
mentalno zdravlje. Istraţivanje je provedeno 2023. godine na namjernom uzorku od 195 ispitanika,
odraslih osoba starijih od 18 godina. Prikupljanje podataka provedeno je anketnim upitnikom kreiran
za potrebe ovog istraţivanja. Rezultati ukazuju na niţe procjene emocionalnog funkcioniranja djece i
mladih u odnosu na tjelesno i intelektualno funkcioniranje. Odgovori ukazuju na probleme ponašanja
djece prema roditeljima, drugoj djeci i sebi samome kao i uoĉene anksioznosti, depresivnih stanja i
destruktivnih te na probleme nasilja. Najveći broj ispitanika ne uoĉava riziĉne faktore u obitelj
(obiteljsko nasilje, psihiĉka oboljenja, ovisnosti, seksualni poremećaji i dr.) pri ĉemu se najviše istiĉe
problem nezdravih ţivotnih stilova unutar obitelji. Zabrinutost za djecu i mlade povezuju s utjecajem
medija i virtualnih sadrţaja, izostankom roditeljskih kompetencija, nepoštivanjem roditeljskog
autoriteta i ignoriranjem moralnih vrijednosti u obitelji i široj okolini. Ispitanici istiĉu postojanje
loših odnosa u obitelji izmeĊu djece i roditelja, ali ne uoĉavaju problem preuranjene seksualne
aktivnosti ni sklonosti nasilju, dugotrajna noćna izbivanja ili konzumaciju droga i opijata što je u
disparitetu sa sluţbenim pokazateljima. U prevenciji riziĉnih ponašanja kod djece i mladih ispitanici
istiĉu znaĉaj ĉimbenika iz spektra komunikacije i pozitivnih odnosa i nenasilnog rješavanja konflikata.
Navedeno govori u prilog isticanju i znaĉaju primarne prevencije, poticanju mentalnog zdravlja i
mogućnosti osnaţivanja obitelji da bi se djeca i mladi znali nositi sa stresnim situacijama i mnogim
drugim svakodnevnim izazovima.

Downloads

Published

2024-01-04