IZAZOVI U OČUVANJU MENTALNOG ZDRAVLJA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Authors

  • Miodrag Simović
  • Jelena Kuprešanin

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123438S

Abstract

Zaštita i unapreĊenje zdravlja je univerzalno ljudsko pravo, ali njegovo potpuno
ostvarivanje prvenstveno zavisi od resursa svake drţave i dostupne i kvalitetne zdravstvene zaštite.
Oĉuvanje mentalnog zdravlja stanovništva je imperativ u kreiranju javnih politika, ali i preduslov za
oĉuvanje i funkcionisanje svakog zdravog društva. Razliĉiti krize prouzrokovane internim i eksternim
faktorima dodatno doprinose povećanju rizika ugroţavanja ukupnog zdravlja pojedinaca, porodica i
cjelokupnog društva, dok istovremeno ukazuju na znaĉaj i ulogu protektivnih faktora. Sve veća
prisutnost alijenacije u društvu narušava mentalno zdravlje, utiĉe na produktivnost i na uspješnost
suoĉavanja sa svakodnevnim stresom. Mentalno i fiziĉko zdravlje starije populacije ljudi je naroĉito
osjetljivo i ugroţeno, te je njegovom oĉuvanju potrebno pristupiti sistemski, planski i kontinuirano.
Profesionalci u oblasti zaštite starijih lica ĉesto kao problem istiĉu prisutnost rizika od stigmatizacije i
diskriminacije osoba sa smetnjama u mentalnom zdravlju. Proces ubrzanog starenja stanovništva,
meĊusobna korelacija fiziĉkog i mentalnog zdravlja, potreba za preventivnim programima, stepen
kvaliteta porodiĉnih odnosa i okruţenje su samo neki od brojnih ĉinilaca koji mogu imati negativne
implikacije na ukupno zdravlje. Navedeno se moţe ublaţiti zajedniĉkim djelovanjem razliĉitih sistema
i profesionalaca, osnaţivanjem porodica, kao i intenziviranjem regionalne i meĊunarodne saradnje u
oblasti zdravstvenih politika. Budućnost pred nama donosi brojne zdravstvene, ali i socijalne i
ekonomske izazove.

Downloads

Published

2024-01-18