SUDSKA INDIVIDUALIZACIJA KRIVIČNE SANKCIJE – UPUĆIVANJE U ODGOJNI CENTAR PRI NJENOM IZVRŠENJU, STUDIJA SLUČAJA

Authors

  • Vildana Pleh
  • Ismira Hadžić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123455P

Abstract

Posmatrajući historiju razvoja maloljetniĉkog prijestupništva, vidljivo je da se ono javlja u
svim zemljama bez obzira na društvena ureĊenja. Razlika, meĊutim, postoji u nizu faktora koji
opredjeljuju borbu protiv maloljetniĉkog prijestupništva, od kojih je jedan od znaĉajnijih utjecaj
pojedinih subjekata maloljetniĉkog pravosuĊa na odabir, trajanje i proces izvršenja reakcije, mjere ili
sankcije prema maloljetnom poĉiniocu kriviĉnog djela. Sud kao poseban autoritet ima i veoma
znaĉajnu ulogu pri primjeni i izvršenju kriviĉnih sankcija,mnaroĉito kriviĉnih sankcija
institucionalnog tretmana. Svojim odlukama mijenja “sudbinu” i tok izvršenja izreĉenih sankcija, a
samim tim i samog maloljetnika. Autorice se u ovom radu bave ulogama suda pri izvršenju sankcija
institucionalnog tretmana, posebno se osvrćući na meritornu ulogu suda pri izvršenju kriviĉne
sankcije - upućivanje u odgojni centar. Izvršenje ove odgojne mjere, prava i duţnosti subjekata u tom
procesu te uloge sudija za maloljetnike pri individualizaciji odgojnih mjera maloljetniku, sudska
individualizacija, bit će prikazani kroz konkretne primjere, analizirajući pritom studij sluĉaj iz prakse
KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“. Treba se naglasiti da pri sudskoj individualizaciji
sankcioniranje ima kao cilj resocijalizaciju maloljetnika, što podrazumijeva multidisciplinarni pristup
te adekvatnu primjenu pravnog, pedagoškog, psihološkog i socijalnog pristupa u radu sa maloljetnim
prijestupnicima.

Downloads

Published

2024-01-04