POŠTOVANJE UNIVERZALNIH LJUDSKIH PRAVA U ODJELJENJU ZA MALOLJETNIKE KPD PODGORICA

Authors

  • Valentina Smolović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123466S

Abstract

Svako ljudsko biće rađa se slobodno i jednako u dostojanstvu i pravima. Od tada pa do
danas donijeto je mnoštvo meĊunarodnih dokumenata koji štite čovjeka, ali Univerzalna deklaracija o
ljudskim pravima(1948) je nešto što je utemeljilo sve ostale dokumente i deklaracije i otvorile put
daljeg napretka društva i ĉovjeĉanstva uopšte. MeĊutim, meĊunarodna pravila i garancije nisu uvijek
garancija da će se sačuvati prava slabijih. Ti standardi su usvojeni u najboljoj namjeri, priznati od
najvećeg broja država i iskljuĉivo namijenjeni dobrobiti cijelog ĉovjeĉanstva. Ukoliko su ljudska
prava neotuđiva i ne mogu se oduzeti iz bilo kog razloga, znaĉi da pripadaju svim ljudima pa i onima
koji se nalaze na izdrţavanju kazne. MeĊutim, meĊunarodna pravila ne mogu da obezbijede savršen
zatvorski sistem. Pravila, koja propisuju meĊunarodne konvencije, treba da budu osnovni minimum
koja zatvori ne bi smjeli da zanemare jer se njima obezbjeĊuju minimalni uslovi za humano i efikasno
obavljanje uloge koja je povjerena zatvorima. Zbog toga je u Crnoj Gori, kao i u ostalim drţavama
regiona, ustanovljeno osnovno naĉelo kriviĉno-pravnog sistema kojim se promoviše poštovanje
ljudskog dostojanstva liĉnosti i humani odnos prema ĉovjeku. Kada su u pitanju maloljetni izvršioci
kriviĉnih djela u Crnoj Gori, Skupština Crne Gore je dana 20. decembra 2011. godine donijela Zakon
o postupanju prema maloljetnicima u kriviĉnom postupku kojim se ureĊuje postupanje prema
maloljetniku kao uĉiniocu kriviĉnog djela, djetetu i maloljetniku kao uĉesniku u postupku, koje se
zasniva na poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda uz uvaţavanje najboljih interesa maloljetnih
lica, vodeći raĉuna o njihovoj zrelosti, stepenu razvoja, sposobnostima i liĉnim svojstvima, kao i teţini
kriviĉnog djela, a u cilju njihove rehabilitacije i socijalne reintegracije. Donošenjem ovog Zakona
nastupa novi period u maloljetniĉkom pravosuđu u Crnoj Gori. Prema Međunarodnoj konvenciji o
pravima djeteta sve aktivnosti koje se tiĉu maloljetnih lica moraju da se sprovode u njihovom
najboljem interesu. Samim tim i lišenje slobode mora da bude mjera koja se primjenjuje tek kao
poslednje sredstvo i to u najkraćem mogućem obliku i samo u specijalnim sluĉajevima.

Downloads

Published

2024-01-04