STANJE ZDRAVSTVENOG SISTEMA U REPUBLICI SRBIJI TOKOM PANDEMIJE VIRUSA KORONA

Authors

  • Jelena Stanković
  • Marina Mijatović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123474S

Abstract

Pandemija SARS-CoV-2 pokazala je da zdravstveni sistem Republike Srbije nije spreman
za izazove. Cilj analize je da ukaţe na slabe taĉke zdravstvenog sistema tokom kriza kao što je
pandemija koje je potrebno unaprediti za ubuduće. Pristup zdravstvenom sistemu je postao znatno teţi
nego pre pandemije, što se nastavilo i nakon ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji i nakon
zvaniĉnog proglašenja kraja pandemije. Najviše negativnih posledica trpele su ranjive grupe
pacijenata, kao što su osobe s invaliditetom, oboleli od retkih bolesti i ljudi koji ţive u ruralnim
sredinama, koji su imali smanjenu mogućnost pristupa zdravstvenim ustanovama i dostupnost
terapije, te bili u riziku od zaraţavanja virusom SARS-CoV-2. Nijedna zdravstvena ustanova nije
imala interni dokument kojim reguliše prava pacijenata u vreme pandemije. Pacijentima su se
telefonskim putem odreĊivale dijagnoze i davali recepti za lekove, što je moglo da utiĉe na zaštitu
liĉnih i osetljivih podataka i na kvalitetno leĉenje. Higijensko stanje u ustanovama primarne
zdravstvene zaštite nije bilo spremno za pandemiju. Posebno istiĉemo da topla voda ne postoji u 63%
zdravstvenih ustanova, dok hladna voda ne postoji u ukupno 7%, sapun nije dostupan u 42%
zdravstvenih ustanova, a ubrusi za sušenje ruku u 70% ustanova. Tokom pandemije nije bilo moguće
prisustvo pratnje na poroĊaju, što se nastavilo i nakon ukidanja vanrednog stanja. To je, prema
mišljenju porodilja, izazvalo povećan broj sluĉajeva akušerskog nasilja nad porodiljama tokom
poroĊaja. Propisi koji su se odnosili na zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti menjani su ubrzanom
procedurom i pojedinim odredbama su kršena osnovna ljudska prava, kao što je pokušaj nametanja
obavezne imunizacije protiv SARS-CoV-2, koji je rezultirao uvoĊenjem kovid sertifikata/pasoša i
ograniĉavanjem kretanja osobama koje se nisu vakcinisale protiv korone. Rad s graĊanima pokazuje
da se stanje nakon pandemije nije poboljšalo, a da zdravstvo i dalje koristi postojanje virusa korona
kao izgovor za nemogućnost pristupa pacijenata sistemu.

Downloads

Published

2024-01-04