OBRAZOVANJE UNIVERZALNO LJUDSKO PRAVO IZ UGLA PRAVNIH NAUKA

Authors

  • Osman Jašarević

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123512J

Abstract

Ĉlanak se bavi nekim osnovnim dilemama i pitanjima koja propisuju ĉl.25 i 26.
Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Kako se provode ova prava na nacionalnom i svjetskom
nivou. Univerzalna deklaracija razmatra izmeĊu ostalog, dva univerzalna ljudska prava – pravo na
zdravlje (ĉl.25), i pravo na obrazovanje (ĉl. 26). Pravo na obrazovanje stavlja akcenat na edukaciju u
smislu novijeg i produktivnijeg naĉina obrazovanja i dobivanja znanja, da svako ima pravo na
obrazovanje a da obrazovanje bude besplatno bar u srednjim, osnovnim i niţim školama. Kako se u
novije vrijeme razvija nauka, tehnika i elektronika, IT-i, obrazovanje treba da bude dostupno svim
generacijskim nivoima, prema njihovim sposobnostima u smislu razvijanja ljudske liĉnosti kroz
poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda. Obrazovanjem se stiĉe znanje kojim se unaprjeĊuje
meĊusobno razumijevanje i druge karakterne osobine-crte liĉnosti ĉime se utemeljuje prijateljstvo
meĊu svim narodima, rasama i vjerskim grupacijama, a kroz to i poslovnost i djelatnost Ujedinjenih
nacija za odrţavanje mira. Vaţno je prouĉiti i praktiĉno provjeriti koje edukativne i obrazovne
inovacije, sa aspekta nauke, tehnike i elektronike, IT-i, zasluţuju ove i buduće generacije. Prouĉiti koji
su to pravni aspekti i obrazovno dualni principi koji osiguravaju provoĊenje ovih univerzalnih prava
društva. Na taj naĉin se kod studenata razvijaju dualne sposobnosti za teorijsku i struĉnu analizu
pojmova i instituta koji se odnose na vrste i stadije kriviĉnog postupka. Teorija i praksa u dualnom
smislu daju veliki doprinos nauci i praksi kriviĉnog materijalnog, procesnog i izvršnog prava i
kriminalistike, kroz implementaciju pripremljene i provedene pravne klinike.

Downloads

Published

2024-01-04