ZNAČAJ OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PLATONOVOJ I ARISTOTELOVOJ FILOSOFIJI

Authors

  • Nataša Vilić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123521V

Abstract

O znaĉaju i ulozi obrazovanja i vaspitanja govor se još od antiĉkog vremena. Platon je prvi
u svojoj filosofiji pokazao da samo ispravno obrazovan i vaspitan ĉovek moţe da ureĊuje društvo i
drţavu na naĉelima istine i pravde. Aristotel, kao i Platon, zalaţe se da proces obrazovanja i
vaspitanja bude pod strogim nadzorom drţave, jer samo na taj naĉin se moţe formirati zrela liĉnost
kojoj je cilj da ţivi u vrlini, pravdi i praviĉnom drţavnom ureĊenju. Antiĉki filosofi smatraju da bez
ispravnog, sistematskog obrazovanja duše i tela ne moţe biti razvoja umnih snaga ĉoveka, znanja i
razvoja parviĉne drţavne zajednice, ali i da ovaj sistem mora biti pod pod budnim i strogim nadzorom
drţave. Platonove i Aristotelove teorije vaspitanja imaju veliki uticaj i na savremeni koncept
obrazovanja.

Published

2024-01-04