UTICAJ MODERNE NASTAVNE METODOLOGIJE NA USPJEH UĈENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Authors

  • Suad Hasanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123528H

Abstract

Moderna nastavna metodologija obuhvata postupke, naĉine i korake u procesu pouĉavanja
utemeljene na rezultatima savremene nauke, a koji se primjenjuju u nastavi radi povećanja
djelotvornosti, lakšeg, brţeg i produktivnijeg uĉenja i pouĉavanja. Savremeni pristup nastavi u niţim
razredima osnovne škole, stavlja uĉenika u središte nastavnog procesa. Upotrebom razliĉitih
nastavnih metoda i njihovim kombinovanjem kod uĉenika se ţeli razviti samostalnost i aktivnost,
sposobnost stjecanja vještine i umijeća da sam donosi ideje i zakljuĉke. Na izbor i kombinaciju
nastavnih metoda utjeĉu zadaci nastavnog predmeta, uĉenikovo okruţenje, dob i predznanje uĉenika,
nastavnikova kreativnost i raspoloţivi resursi. Pristup uĉenju zasnovan na aktivnostima uglavnom, u
velikoj mjeri, obogaćuje uĉenje uĉenika. Primjenom moderne nastavne metodologije, odabirom
metoda koje ispunjavaju zahtjeve savremene nastave nastavnik daje instrukcije uĉenicima u vezi sa
njihovim aktivnostima. Rad je empirijski i istraţuje efekte primjene savremenih nastavnih metoda,
konkretno „zida rijeĉi“ (eng. Word Wall) na ĉasovima predavanja, vjeţbi i provjeravanja znanja
uĉenika osnovne škole, a s obzirom na njihovo konceptualno razumijevanje. Svrha istraţivanja je
utvrĊivanje efekata primjene savremene nastavne metodologije na uĉenje i uspjeh uĉenika analizom
podataka dobivenih pred/post-testiranjem kroz eksperimentalnu i kontrolnu grupu u uzorku
istraţivanja kojeg čine učenici petog razreda osnovne škole. Podaci su dobiveni tretmanom i
testiranjem učenika u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi, te analizirani koristeći SPSS. U radu su
predstavljeni rezultati istraţivanja koji ukazuju da moderna nastavna metodologija i primjena
savremenih nastavnih metoda i strategija pospješuju proces uĉenja uĉenika, razvijaju konceptualno
razumijevanje čime pozitivno utjeĉu na uspjeh uĉenika.

Downloads

Published

2024-01-04