PRAVO NA ZDRAVLJE I OBRAZOVANJE U ZATVORU

Authors

  • Tamara Marić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123537M

Abstract

Boravak u zatvorskom okruţenju predstavlja specifiĉno iskustvo za većinu pravosnaţno
osuĊenih osoba. Iako se svrha kaţnjavanja ogleda u ostvarivanju ciljeva specijalne i generalne
prevencije, treba imati u vidu da prilagoĊavanje na posebne uslove ţivota kao što su ograniĉenje
slobode kretanja i upravljanja ustaljenim ţivotnim navikama predstavljaju sloţenu novonastalu
situaciju koja utiĉe na opšte ali i mentalno zdravlje zatvorenika. Dalje, odlazak jedne osobe na
izdrţavanje kazne zatvora, u velikom broju sluĉajeva, direktno utiĉe na brojne aspekte ţivota samog
zatvorenika ali i ĉlanova njegove porodice a moţe imati dalekoseţne posljedice i nakon izlaska iz
zatvorskih rešetki. Da li zatvor utiĉe na svijest zatvorenika o zdravim ţivotnim navikama i
vrijednostima? Kako zatvor utiĉe na sposobnost zatvorenika da promjeni svoje ponašanje? Kakva
prava u zatvoru imaju zatvorenici? Da li izlaze kao bolje ili lošije osobe? Da li zatvorske kazne utiĉu
na zdravlje porodice i da li proces rehabilitacije kod zatvorenika uspije baš svaki put? Sve su to
pitanja koja će biti obraĊena u okviru teme ovog referata.

Downloads

Published

2024-01-04