ULOGA RODITELJA U VASPITANJU DETETA ZA ČUVANJE ZDRAVLJA

Authors

  • Gordana Budimir - Ninković
  • Melida Župljanin
  • Vesna Lj. Minić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123547B

Abstract

Brzi razvoj nauke, tehnike i digitalizacije, savremeni naĉin ţivota dece - mladih i odraslih
utiĉu na zdravlje. Zdravlje deteta je tema koja najviše privlaĉi paţnju roditelja. Za oĉuvanje zdravlja
deteta znĉajno je da roditelji obezbede potrebne uslove da dete odraste u zdravu osobu.
Imajući u vidu savremene uslove ţivota, deca su sve više upućena na tehniku- društvene mreţe, a
sve manje vremena provode sa roditeljima. Ishrana, vazduh i aktivnosti su polazna osnova zdravlja. S
obzirom da dete ima stalnu potrebu da bude aktivno znaĉajno je “praćenje” i usmeravanje. U tom
cilju je vaţno da roditelji podstiĉu dete da što više vremena provodi u igri na sveţem vazduhu. Pri tom
treba razvijati ljubav prema sportu i kreativnim aktivnostima. U svemu tome uloga roditelja je
kompleksna i veoma sloţena. Njihova odgovornost je usmerena na: oĉuvanje zdravlja i sigurnosti
dece, unapredjenje njihovog psiho- fiziĉkog razvoja, podsticanje socijalnih veština, praćenje i podršku
intelektualnog razvoja. Za uspešan razvoj i vaspitanje roditelji treba da deluju pozitivnim primerom,
da budu dosledni, principijelni i umereni.

Downloads

Published

2024-01-04