INTERDISCIPLINARNA SARADNJA U RADOVIMA IZ OBLASTI INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Authors

  • Tatjana Žarković
  • Sandra Bjelan
  • Tanja Mandić Đokić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123553Z

Abstract

Osnovni cilj rada je istaći problem iscjepkanosti i zatvorenosti na nivo struke/a u
reakcijama na kompleksne društvene probleme, ĉime se doprinosi reprodukciji neadekvatnog procesa
obrazovanja, na primjeru obrazovanja osoba sa invaliditetom (OSI) u BiH. Prvo ćemo predstaviti
izazove obrazovanja i zapošljavanja za OSI u BiH na osnovu provedenih istraţivanja u okviru dva
projekta fokusiranih na obrazovanje i zapošljavanje OSI iz 2018. i 2021. godine. Rezultati navedenih
istraţivanja pokazuju da su osnovni problemi zapošljavanja, koji stoje u direktnoj vezi sa
obrazovanjem: nedovoljno znanja i vještina za traţene radne zadatke, neadekvatna struka,
predrasude, sistem mentorstva (Mandić Đokić, Ţarković, Backović 2021, str. 15). Radovi unutar
akademske zajednice u BiH, ukazuju na pokušaj nesvjesne zloupotrebe ideje “obrazovanje za sve”, za
stvaranje legitimiteta za usko i zatvoreno djelovanje. Navedena diskusija će se posluţiti teorijskim
sistemom Pjera Burdijea o nejednakim obrazovnim šansama i naĉinu na koji obrazovni sistem
doprinosi nesmetanoj reprodukciji društvenih nejednakosti. U skladu s tim ćemo istaći vaţnost
interdisciplinarne saradnje i istraţivanja obrazovanja u BiH. Da bismo ispitale stepen saradnje i
interdisciplinarnosti, analizirana je literatura koja se pojavljuje u pretrazi na Google Scholar kada se
pretraţuju zajedno pojmovi: inkluzivno obrazovanje, osobe sa invaliditetom te Bosna i Hercegovina.
U kvantitativnoj analizi sadrţaja izdvojenog materijala za svaku analiziranu jedinicu izdvajao se
podatak o tome iz koje discipline autor/ica dolazi i da li postoji interdisciplinarna saradnja na
konkretnom primjeru. Rezultati pokazuju da se tema inkluzije ĉesto izjednaĉava sa pitanjima izvrsnosti
u uĉionicama, ĉime se zaboravlja šira društvena odgovornost i prebacuje teret na pojedince/ke i
pojedinaĉne profesije ĉime se suţava prepoznata problematika i izazovi na pitanja efikasnosti i
odgovornosti na radnom mjestu unutar sistema obrazovanja u koji se ne ulaţe dovoljno u BiH.

Downloads

Published

2024-01-04