MODELI PODRŠKE RODITELJIMA DJECE S AUTIZMOM KROZ UDRUGE ZA AUTIZAM – OČEKIVANJA I ISKUSTVA

Authors

  • Smiljana Zrilić
  • Orieta Marcelić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123564Z

Abstract

U provoĊenju kvalitetne inkluzije djece s teškoćama, osim odgojitelja i uĉitelja, struĉnih
suradnika, roditelja, pomoćnika u nastavi, znaĉajno participiraju i ostali dionici kao i udruge u
kojima struĉnjaci, obiĉno volonteri pruţaju pomoć roditeljima djece s teškoćama. Modeli podrške
roditeljima djece s poremećajima iz spektra autizma u Hrvatskoj se provode u redovitim odgojno
obrazovnim ustanovama, u posebnim ustanovama, a nije zanemariva niti uloga udruga. U radu su
prikazani rezultati istraţivanja zadovoljstva roditelja radom udruga, njihova oĉekivanja i iskustva.
UsporeĊeni su i modeli podrške udruga u razliĉitim gradovima u Republici Hrvatskoj. U istraţivanju
je sudjelovalo 94 roditelja/skrbnika i 6 predsjednika udruga (Zadar, Zagreb, Rijeka, Osijek,
Nedelišće, Karlovac). Korištena je kvantitativna i kvalitativna obrada podataka koji su dobiveni
anketiranjem roditelja i intervjuom sa šest predsjednika razliĉitih udruga u Republici Hrvatskoj.
Rezultati istraţivanja pokazali su kako roditelji imaju pozitivna iskustva i zadovoljni su struĉnom
podrškom djelatnika, kao i razmjenom iskustava s drugim roditeljima, a manje su zadovoljni
prostorno-materijalnim uvjetima. Najveća oĉekivanja roditelja su da njihova djeca napreduju u
komunikaciji, socijalizaciji i suzbijanju nepoţeljnih ponašanja te da budu adekvatno smještena u
stambene zajednice kao odrasle osobe te da modeli podrške budu organizirani kroz sustavno rješenje.
Kod većine roditelja postoji osviještenost da je i njima samima potrebna pomoć. Modele podrške za
roditelje pruţaju sve udruge bilo kroz druţenje roditelja i meĊusobnu razmjenu iskustva,, bilo uz
struĉnu podršku kroz radionice, individualna savjetovanja ili predavanja.

Downloads

Published

2024-01-04