OSTVARIVANJE LJUDSKIH PRAVA U POLITIČKOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE – PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR

Authors

  • Nevenko Vranješ

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123612V

Abstract

Ljudska prava predstavljaju najznaĉajniji pravni i politĉki institut svakog društva ali i
civilizacijsku tekovinu i vrijednost koja je neprekidno u fokusu paţnje. U genezi njihovog razvoja
uoĉavamo uspone i padove pa i onda kada se radi o društvima sa znaĉajnom demokratskom
tradicijom. Bosna i Hercegovina je uprkos navršavanju tri decenije od liberalizacije politiĉkog sitema
i zapoĉete demokratske tranzicije kao i dobijanja statusa kandidata za ĉlanstvo u Evropskoj uniji i
dalje ostala duboko podijeljeno društvo i postkonfliktno podruĉje. Predmet ovog rada je Ostvarivanje
ljudskih prava u politĉkom sistemu Bosne i Hercegovine kroz prizmu pravnog i institucionalnog
okvira. Konkretnije, rad će ponuditi pegeled pravne osnove zaštite ljudskih prava (ustavni i zakonski
okvir), a potom i institucionalni okvir odnosno analizu vladinih organa i organizacija koji su osnovani
da bi štitili i promovisali ljudska prava u BiH. Pregled će biti potkrijepljen i odreĊenim kvantitativnim
i kvalitativnim podacima i analizama.Osnovna hipoteza u radu je, da u pravnom i politiĉkom sistemu
Bosne i Hercegovine postoji znaĉajan nesklad izmeĊu zagarantovanog nivoa zaštite ljudskih prava i
stepena njihovog ostvarivanja. U radu se preovlaĊujuće koriste metode pravne egzegeze, analiza
sarţaja i statistiĉka metoda.

Downloads

Published

2024-01-04