POVEZANOST INTERNALIZIRANIH I EKSTERNALIZIRANIH PROBLEMA U PONAŠANJU SA ŠKOLSKIM USPIJEHOM MLADIH

Authors

  • Nermin Mulaosmanović
  • Dijana Ivanišević

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123634M

Abstract

Procesi koji vode do problema u ponašanju djece i mladih nisu u potpunosti predvidivi, te
mnogi problemi nisu povezani samo sa jednim faktorom, već sa puno faktora u okolini koji su u
kombinaciji sa drugim karakteristikama i sposobnostima pojedinca. Problemi u djetinjstvu i
adolescenciji koji ukljuĉuju emocije pojavljuju se u dvije široke kategorije: eksternalizirani i
internalizirani problemi u ponašanju. Tranzicija u srednju školu kod nekih adolescenata moţe dovesti
do pojave navedenih problema u ponašanju. Obzirom da se školski uspjeh mladih navodi kao
znaĉajan za njihovo ponašanje i doţivljavanje, te da je znaĉajan faktor psihiĉkog i socijalnog
funkcioniranja, osnovni problem je bio ispitati odnos eksternaliziranih i internaliziranih problemima
sa školskim uspjehom kod mladih. Cilj je bio utvrditi da li je školski uspjeh u znaĉajnoj vezi sa
eksternaliziranim i internaliziranim problemima, postoje li spolne, dobne razlike, a sve u funkciji
preveniranja navedenih problema u ponašanju kroz prepoznavanje zaštitnih faktora. Uzorak
istraţivanja je ĉinilo 140 srednjoškolaca (71 muških, 69 ţenskih). U istraţivanju je korištena skala
samopoštovanja (Rosenberg, 1965) i upitnik YRS (Achenbach i Rescorla, 2001). Rezultati pokazuju da
postoji znaĉajna veza internaliziranih/eksternaliziranih problema u ponašanju sa školskim uspjehom
(r=-.264, p =.00; r=-.286; p =.00). UtvrĊena je znaĉajna razlika u internaliziranim problemima u
ponašanju s obzirom na spol (t= 3.435; p=.001) kao i eksternaliziranim problemima (t=3.397;
p=.001). Postoji znaĉajna dobna razlika u internaliziranim (F=4.647; p=.004) i eksternaliziranim
problemima mladih (F=6.139; p=.001). Navedeni rezultati ukazuju da preveniranjem problema u
ponašanju mladih moţe se uticati na školski uspjeh uĉenika.

Downloads

Published

2024-01-04