PRAVA MALOLJETNIH PRESTUPNIKA KROZ PRIZMU RESOCIJALIZACIJE

Authors

  • Ognjen Sredojević

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123644S

Abstract

Prestupništvo maloljetnika kao negativna društvena pojava, oznaĉava oblik kriminalnog
ponašanja maloljetnih lica. Ovaj oblik ponašanja maloljetnika predstavlja društveni problem u svakoj
drţavi. Posebnu paţnju prema prestupništvu maloljetnika, odnosno maloljetniĉkoj delinkvenciji,
posvećuju sve drţave Evropske unije, pa tako i Bosna i Hercegovina koja se nalazi još u periodu
tranzicije. Pod maloljetniĉkom delinkevncijom (prestupništvo maloljetnika) savremena literatura
definiše je kao nedopuštenu pojavu, odnosno od neprilagoĊenog do inkriminisanog ponašanja. Jedno
od shvatanja takvog neprilagoĊenog ponašanja, odnosi se i na ponašanja koja su u suprotnosti sa
uobiĉajenim i propisanim oblicima ponašanja u društvu. Prestupništvo maloljetnika kao oblik
društveno neprihvatljivog ponašanja, aktuelna je društveno negativna pojava, koja zasigurno treba i u
budućem vremenu nametati potrebu, za još većim angaţmanom društvene zajednice, a kako bi se
posredstvom drţavnih institucija djelovalo na rješavanju sve uĉestalijih sluĉajeva prestupništva
maloljetnika u Bosni i Hercegovini. Kriviĉnopravni poloţaj maloljetnih prestupnika (uĉinilaca
kriviĉnih djela i prekršaja), kako u savremenim kriviĉnim zakonodavstvima, tako i u zakonodavstvu
Bosne i Hercegovine, razlikuje se od kriviĉnopravnog poloţaja punoljetnih uĉinilaca kriviĉnih djela.
U pogledu prestupništva maloljetnika u Bosni i Hercegovini, u prethodnom periodu paţnju na ovu
problematiku doprinijele su i promjene u kriviĉnim zakonodavstvima entiteta Republike Srpske,
Federacije BiH i Brĉko distrikta, a koje tretiraju prava, poloţaj, resocijalizaciju i rehabilitaciju
maloljetnih prestupnika, u smislu izdvajanja maloljetniĉke legislative iz opštih kriviĉnopravnih
odredbi u posebno zakonodavstvo o maloljetnicima. Ova legislativa ogleda se u novom Zakonu o
maloljetnicima, kao lex specialis, ali koja je ipak izostala sa izmjenama na drţavnom nivou. Ovakva
izmjena dala je normativno-pravni okvir u adekvatnom tretiranju problematike prestupništva
maloljetnika. Ovom legislativom olakšan je naĉin za sprovoĊenje i realizaciju adekvatnog pristupa,
kako bi se postigli efikasniji rezultati po pitanju preventivnog djelovanja, svrhe svih kriviĉnih sankcija,
prava maloljetnih prestupnika i njihove resocijalizacije u odnosu na ovu kategoriju lica. TakoĊe, u
okvirima opšte svrhe kriviĉnih sankcija prema maloljetnim prestupnicima, naroĉito je odreĊeno, da je
i svrha kriviĉnih sankcija, da se pruţanjem pomoći, brige, zaštite, nadzora, te obezbjeĊivanjem opšteg
i struĉnog osposobljavanja, utiĉe na jaĉanje liĉne odgovornosti, vaspitanje i pravilni razvoj
maloljetnika, a sve u cilju resocijalizacije, rehabilitacije i njegovog ponovnog ukljuĉivanja u
društvenu zajednicu.

Downloads

Published

2024-01-04