MIŠLJENJE RODITELJA O PRISUTNOSTI MEDIJA U SLOBODNOM VREMENU DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Authors

  • Violeta Valjan Vukić
  • Marion Carević
  • Karmen Travirka Marčina

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123655V

Abstract

Ţivot u suvremenom svijetu podrazumijeva svakodnevnu okruţenost medijima. U javnom i
struĉnom diskursu ĉesto se problematizira njihova (sve)prisutnost u obiteljskom okruţenju. Djeca su
tako izloţena razliĉitim medijima od rane dobi, a oni imaju veliki utjecaj na njihov cjelokupan rast,
razvoj, odgoj i obrazovanje. Svakodnevno u svom slobodnom vremenu susreću se s razliĉitim
medijima i njihovim sadrţajima. Mediji mogu pozitivno, ali i negativno utjecati na dijete. Medijske
kompetencije potrebne su djeci, stoga se podrazumijeva kako vaţnu ulogu u medijskom obrazovanju
imaju roditelji. U radu se prikazuju rezultati istraţivanja koje je za cilj imalo utvrditi koliko su djeca
predškolske dobi izloţena utjecaju medija u slobodnom vremenu, kojim medijima su najviše izloţeni te
koje sadrţaje „konzumiraju“. Istraţivanje je provedeno u djeĉjem vrtiću Ţupa dubrovaĉka postupkom
anketiranja, a uzorak su ĉinili roditelji (N=81). U radu se polazi od pretpostavke kako masovni mediji
zauzimaju istaknuto mjesto u slobodnom vremenu djece predškolske dobi. Ispitano je kako roditelji
gledaju na masovne medije, koliko ih smatraju korisnim ili štetnim za njihovu djecu te imaju li
ograniĉenja vezana za korištenje masovnih medija. U radu se naglašava potreba razvijanja medijske
pismenosti kod djece već od prvih susreta s medijima.

Downloads

Published

2024-01-04