IZZIVI INFORMACIJSKE VARNOSTI V ŠOLSKEM OKOLJU

Authors

  • Lina Dečman Molan

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123667D

Abstract

Dijaki in uĉitelji so vse bolj in bolj izpostavljeni groţnjam informacijske varnosti, saj vse
veĉ uporabljajo mobilno tehnologijo. Do tega prihaja tudi zato, ker so vedno bolj tehniĉno opremljeni.
Ţal se veĉina uporabnikov ne zaveda groţenj, ki so jim so dnevno izpostavljeni. Dijaki in uĉitelji imajo
na voljo mnogo izobraţevanj ter delavnic na temo informacijske varnosti. Mnogi od dijakov tudi
namerno kršijo pravila informacijske varnosti – kar si bomo ogledali na primerih. Ob primerih bomo
podali tudi kritiĉno mišljenje o moţnih posledicah ter o prepotrebnih preventivnih ukrepih. Na
Strokovni tehniški gimnaziji z zunanjimi strokovno usposobljenimi izvajalci izvajamo razliĉne
delavnice za informacijsko varnost. Ne glede na vse aktivnosti ne moremo prepreĉiti razliĉnih
incidentov s podroĉja varnosti informacijske tehnologije. Tako ugotavljamo, da moramo še poveĉati
število izobraţevanj in delavnic. V primeru incidentov izvajamo tudi sankcije, ki morajo biti dovolj
stroge, da kot opozorilo delujejo tudi preventivno. V prispevku bomo predstavili, kako v sodelovanju s
ponudniki rešitev in strokovnjaki s podroĉja informacijske varnosti izvajamo delavnice, kako delujemo
v manjših skupinah in kako predstavljamo rezultate in ugotovitve na teh delavnicah.

Downloads

Published

2024-01-04