SVAKO DIJETE IMA PRAVO NA EMOCIONALNO OBRAZOVANJE Uĉitelj 21. vijeka

Authors

  • Vahida Djedović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123676D

Abstract

Djetinjstvo i adolescencija su kritiĉne taĉke u kojima nastaju osnovne emocionalne navike
koje će kasnije upravljati njihovim ţivotima. Emocionalna inteligencija podrazumijeva osnovni talenat
za ţivljenje, kao na primjer, kako zavladati emocionalnim impulsom, uoĉiti najdublja osjećanja kod
drugih i kako uskladiti meĊusobne odnose. Kao što kaţe Aristotel: „Naljutiti se na pravu osobu, u
pravoj mjeri, u pravo vrijeme, zbog valjanog razloga na pravi naĉin.“ Cilj rada je pokazati kako bi
škole trebale zaposliti uĉitelje koji će napraviti programe kojima bi u cjelosti obrazovali uĉenike,
spajajući u uĉionicama razum i srce.Prije svega, uĉitelji, odnosno nastavni kadar koji radi sa djecom,
trebao bi dobro poznavati vlastite emocije i, s tim u vezi, u obrazovanje uĉitelja treba uvrstiti predmet
koji se bavi emocijama. Jedino takvi, osposobljeni uĉitelji mogu raditi s djecom i formirati neke
osnovne djelotvorne elemente, a koji bi ukljuĉivali: emocionalne vještine, saznajne vještine i vještine
ponašanja. Zakljuĉak donosi osobine uĉitelja 21. vijeka, a programi koje bi koristili uĉitelji, ,pokazuju
unapreĊenje emocionalne kompetencije, usmjereni su na izgradnju specifiĉnih vještina na podruĉju
emocija, kognicija, te na socijalni, ponašajni i moralni razvoj. Stoga, ovi programi pozitivnog razvoja
djece u ovoj kategoriji nastoje razviti sposobnosti upravljanja emocionalnim reakcijama ili strategije
upravljanja sobom, ublaţavanja vlastitih neugodnih doţivljaja i tolerancije na frustraciju.

Downloads

Published

2024-01-04