IZOSTAVLJANJE ULOGE I DOPRINOSA “ŽENE” NA OBRAZOVNOM POLJU U HISTORIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Authors

  • Zakira Mulaomerović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123692M

Abstract

Glavni cilj ovog rada je iznijeti neke nove informacije o trenutnoj situaciji u obrazovnom
sustavu u BiH. Na temelju univerzalnih prava u obrazovanju, pokušali smo objasniti zašto dati pravo
„pravim“ ţenama koje su ţivjele i radile u prošlosti a danas je njihov poloţaj marginaliziran. Zašto se
stoljećima skrivala vrijednost ţene vrlo je sloţeno pitanje i na njega je teško odgovoriti?! Kratkim
pregledom udţbenika za povijest i udţbenika zaviĉajnog jezika vidljivo je da su se izbjegavala ţenska
imena i njihova djela, ma kakva bila uloga. Za bolje razumijevanje u ovom radu daćemo kratak prikaz
ţenskog puta koji se odvijao u povijesti. Dolazeći do informacija o poloţaju ţena iz pojedinih aspekata
ţivota, ţene u svijetu i kod nas zasluţuju bolje mjesto u našem obrazovnom sustavu. Zakljuĉak bi
mogao biti da Bosna i Hercegovina nikada u historiji nije imala znaĉajnu ţenu. No, saznali smo da je
nekada bilo pametnih, vještih, kreativnih i inteligentnih ţena kao što ih ima i danas.Koristeći druge
izvore otkrivajući informacije o ţenama općenito, a onda i o ţenama u Bosni i Hercegovini, osjećala
sam da je moja duţnost da ih ispriĉam i da imena bosanskih ţena ispišem velikim slovima, kao naĉin
razumijevanja uloge i znaĉaja ţene u današnjem bosanskohercegovaĉkom društvu.Osjećala sam tu
duţnost kao ţena. Kao ljudsko biće, moja je duţnost prikazati ţene kao ljudska bića skrivena iza
muških ramena i dominacije. Ţene zasluţuju bolje mjesto u historiji, jer su to zasluţile kao majke,
kćeri, sestre i kreatorice društva, bilo kojeg društva. U okviru ovog rada ukazaćemo na imena vaţnih
ţena kroz historiju, ali i aspekt njihovih postignuća. Cilj cjelokupnog istraţivanja je pokušati shvatiti
zašto njihov znaĉaj nije prikazan na odgovarajući naĉin u obrazovnom sistemu.

Downloads

Published

2024-01-04