OBRAZOVANJE U FUNKCIJI IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA TE PRIPREME ZA ŽIVOT NA SLOBODI

Authors

  • Ivica Luketić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123700L

Abstract

Obrazovanje zatvorenika ima svoju ulogu i u definiranju glavne svrha izvršavanja kazne
zatvora, koja izmeĊu ostaloga govori o osposobljavanju zatvorenika za ţivot na slobodi u smislu što
lakšeg funkcioniranja i ukljuĉivanja u ţivot nakon izdrţane kazne zatvora. Obrazovanje u penalnim
institucijama je vaţno kako bi zatvorenici stjecali nova znanja i vještine, adekvatno i organizirano
provodili vrijeme tijekom samog izdrţavanja kazne a potom i u smislu kvalitetnijeg poslijepenalnog
organiziranja ţivota. Dobar zatvorski tretman bio bi u stalnom motiviranju i usmjeravanju
zatvorenika za obrazovanjem, organiziranje i samo provoĊenje obrazovanja a sve u smislu
reintegracije i doprinosa zajednici po izlasku zatvorenika na slobodu. U ovom radu autor otvara
pitanje moţe li obrazovanje u penalnim institucijama rezultirati pozitivnim promjenama kod
zatvorenika. U skladu sa tim, u radu se prikazuje stanje obrazovanja u Republici Hrvatskoj te
pojedinim drţavama. Istraţivaĉki cilj ovog rada je pregledom i analizom dostupne literature utvrditi
obrazovne mogućnosti te kapacitete pojedinih zemalja uz prikaz pojedinih istraţivanja vezanih za
obrazovanje zatvorenika, uz primjenu deskriptivne metode obrade podataka te meta analizu. Kao
zakljuĉak nameće se ĉinjenica da su obrazovni programi u penalnim institucijama u principu
manjkavi i nedostatni, posebice u manje razvijenim zemljama. Potrebno je teţiti tome da se
zatvorenici što više motiviraju za bilo koji oblik obrazovanja a s druge strane da se osiguraju
adekvatni kapaciteti te financijski resursi za obrazovanjem u penalnim institucijama, a sve u cilju
prilagodbe za trţište rada.

Downloads

Published

2024-01-04