ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGINALIZOVANIH GRUPA

Authors

  • Almina Šatrović
  • Alma Kudra

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0123708S

Abstract

Ciljevi: U okviru projekta „Put do obaveznog zdravstvenog osiguranja za sve graĊane
Kantona Sarajevo“ - pilot u Općini Ilidţa, osnovni cilj je bio poboljšanje pristupa zdravstvenim
uslugama javnog sektora za marginalizirane grupe kroz zagovaranje prava na zdravstvenu zaštitu svih
graĊana. Svrha je bila dobiti što konkretnije podatke od profesionalaca koji se u svom radu susreću sa
marginaliziranim grupama, te dobiti informacije graĊana u vezi sa obaveznim zdravstvenim
osiguranjem i naĉinima ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje. UraĊeno je
ispitivanje stavova javnosti o potrebi uvoĊenja besplatnog osnovnog zdravstvenog osiguranja i dati su
prijedlozi kako to postići.
Metode: Istraţivanje se provodilo korištenjem kvantitativne i kvalitativne metode rada, taĉnije
korišteni su online anketni upitnici, intervju i studije sluĉaja. Jedan dio istraţivanja je podrazumijevao
prikupljanje studija sluĉaja o korisnicima koji su se javili ustanovama iz razliĉitih razloga, ali nisu bili
obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Online anketa je putem online upitnika obuhvatila
53 ispitanika. Cilj je bio sagledati stavove javnosti o potrebi uvoĊenja besplatnog osnovnog
zdravstvenog osiguranja i prijedloge kako to postići. Intervjui su uraĊeni sa struĉnim saradnicima
zaposlenim u šest institucija u Kantonu Sarajevo. Studija sluĉaja je uraĊena u ĉetiri isntitucije, a
online anketu su popunila 53 korisnika.
Rezultati: Zavisno od kategorije korisnika, najĉešći razlozi nemanja zdravstvenog osiguranja je kada
se korisnik, iz razliĉitih razloga nije na vrijeme prijavio na evidenciju JU Sluţbe za zapošljavanje KS,
odnosno na Biro za zapošljavanje.Najĉešće poteškoće koje se navode prilikom ponovnog dobijanja
zdravstvenog osiguranja su administrativne prirode, odnosno prikupljanje dokumentacije da bi se to
pravo ostvarilo, ukoliko korisnik moţe ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje putem općinske
sluţbe. Na osnovu rezultata se da zakljuĉiti da se osobe iz marginalizovanih grupa ĉesto nalaze u
problemima kada se radi o korištenju usluga zdravstvenog osiguranja na koje imaju zakonsko
pravo.

Downloads

Published

2024-01-04