PREVENCIJA KAO FAKTOR UNAPREĐENJA KVALITETA ŽIVOTA ZANEMARENE I ZLOSTAVLJANE DJECE U PORODICI

##article.authors##

  • Dragana Šćepović

##article.abstract##

Apstrakt: Iako postoje teškoće u davanju jedne opšteprihvaćene definicije pojma nasilje nad djecom, većina autora se slaže da su osnovni oblici nasilja nad djecom u porodici zanemarivanje i fizičko, psihičko i seksualno zlostavljanje. Centri za socijalni rad imaju javna ovlaštenja i zadatak da štite djecu, njihova prava i interese, ali i da pružaju podršku i pomoć roditeljima, s ciljem unapređenja kvaliteta života djece u porodici. U slučajevima zanemarivanja i zlostavljanja djece u porodici, centri intervenišu mjerama socijalne i porodičnopravne zaštite i preduzimaju mjere za sprečavanje daljeg nasilja. Pored centara za socijalni rad i drugi subjekti zaštite (policija, tužilaštva, sudovi, zdravstvene i obrazovne ustanove), čiji je zadatak ne samo zaštita žrtava i procesuiranje nasilja, već i sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici, predstavljaju ključne aktere u implementaciji svih oblika i mjera prevencije. S ciljem izgradnje sistema i ostvarivanja boljeg preventivnog djelovanja, u radu su analizirani standardi prevencije sadržani u Konvenciji Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (podizanje nivoa svijesti o nasilju kao društenom problemu, uvođenje sadržaja o nasilju u programe obrazovnih ustanova, stručno usavršavanje, senzibilizacija profesionalaca i njihovo osposobljavanje za međusektorsku saradnju i preventivni rad sa počiniocima nasilja). S obzirom na to da preventivne aktivnosti nisu u značajnoj mjeri zastupljene u okviru redovnih aktivnosti subjekata zaštite, u radu se ukazuje na njihove obaveze i mogućnosti provođenja preventivnih mjera na lokalnom nivou. Provođenje preventivnih aktivnosti, koje su usmjerene na sprečavanje, suzbijanje, ali i zaustavljanje daljeg nasilja, podrazumijeva interdisciplinaran pristup i multisektorsku saradnju svih subjekata zaštite. U tom smislu, posebna pažnja je posvećena koordinisanom djelovanju svih subjekata koji su uključeni u proces prevencije, čiji je cilj usaglašavanje postupaka i aktivnosti, i povećanje odgovornosti svih učesnika.
Ključne riječi: prevencija, zanemarivanje, zlostavljanje, djeca, porodica

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles