SPECIFIČNOSTI U PROCESU OBRAZOVANJA MALOLETNIH DELINKVENATA

##article.authors##

  • Marija Maljković

##article.abstract##

Apstrakt: Prvobitna istraživanja u oblasti maloletničke delinkvencije i kriminala ukazala su na značajnu povezanost između problema u školovanju i maloletničke delinkvencije. Veliki broj delinkvenata imao višestruke probleme tokom školovanja ili nije pohađao nastavu. Istraživanja sprovedena u ustanovama za institucionalni tretman maloletnih delinkvenata ukazuju na postojanje specifičnosti u toku procesa obrazovanja i to na dva nivoa. Prvi nivo odnosi se na karakteristike njihovog obrazovnog profila, izražene kroz obrazovni nivo, obrazovne aspiracije i specifične probleme u učenju. Drugi se odnosi na njihov obrazovni status, odnosno uključenost ili neuključenost u obrazovni proces.
Cilj ovog rada je sagledavanje specifičnih karakteristika i problema u toku školovanja maloletnih delinkvenata. Analiza podataka izvršena je korišćenjem multivarijantne analize varijanse, korelacione analize, kao i analizom pravosudne statistike o registrovanom kriminalitetu maloletnika u Republici Srbiji u periodu od 2012-2019. godine.
Rezultati istraživanja ukazuju da je kod maloletnih delinkvenata jasno izraženo zaostajanje u procesu osnovnog obrazovanja, tzv. obrazovni deficit, da su njihove obrazovne aspiracije i motivacija na nižem nivou, kao i da imaju niz specifičnih obrazovnih problema u odnosu da nedelinkventne vršnjake. Dalje, oko 40% maloletnika (od 38,8% 2012. do 41,6% 2019.) u trenutku izvršenja krivičnog dela i oko 41,5% (od 47,3% 2012. do 35,5% 2019. godine) maloletnika u trenutku izricanja presude nije bilo uključeno u obrazovni sistem ili te informacije nisu bile poznate. Takođe, uočava se da iako broj maloletnika kojima je izrečena krivična sankcija, posebno u tri poslednje posmatrane godine (2017, 2018 i 2019.) opada, istovremeno se beleži porast broja maloletnika koji su van obrazovnog procesa.
Na osnovu rezultata istraživanja, nameće se zaključak da bi trebalo uložiti napor svih aktera od interesa (od škole, preko porodice, do pravosuđa) kako ne bi došlo do prekida školovanja odnosno isključivanja maloletnika iz obrazovnog sistema.
Ključne reči: maloletni delinkventi, obrazovni profil, obrazovni status

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles