IZAZOVI I PROBLEMI SAVJETOVANJA DJECE I MLADIH U ŠKOLI

##article.authors##

  • Sanja Radetić Lovrić
  • Tatjana Marić

##article.abstract##

Savjetovanje u školi je jedan od važnih procesa koji se odvijaju u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Ovaj rad je rezultat istraživanja provedenog na uzorku 203 stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, na teritoriji Republike Srpske u periodu aprila do juna 2021 godine. Ukazuje na važnost savjetovanja djece i mladih u školi kao procesa pružanja pomoći od strane stručnih saradnika (pedagoga, psihologa, socijalnih radnika, defektologa). Provedena je studija kvalitativno-kvantitativnog tipa, te je za potrebe studije kreiran upitnik s ciljem da se ispitaju mišljenja stručnih saradnika o izazovima i problemima sa kojima se susreću u savjetodavnom radu sa djecom i mladima, kao i njihova samoprocjena iskustva, vještina i kompetencija u području savjetovanja. Utvrđeno je da ispitanici prepoznaju važnost savjetovanja kao područja rada stručnih saradnika. Dobili smo rezultate koji ukazuju na dvije grupe problema vezanih za: kontekst (predmet savjetovanja, vrijeme, komunikaciju) i identitet (iskustvo i kompetencije). Rezultati istraživanja impliciraju na značaj savjetodavne uloge u pomoći i podršci djeci i mladima u rješavanju njihovih problema (neslaganje s nastavnicima, odnosi sa vršnjacima, problemi u porodici), kao i na značaj unapređenja kompetencija za savjetodavni rad.
Ključne riječi: podrška, izazovi, kompetencije, savjetovanje, školski savjetnici

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles