SUICIDNO PONAŠANJE ADOLESCENATA I MLADIH ODRASLIH: RAZMATRANJE RIZIČNIH FAKTORA

##article.authors##

  • Slađana Dragišić Labaš

##article.abstract##

U radu se bavimo razmatranjem rizičnih faktora suicidnog ponašanja (suicidne misli, pokušaji suicida i suicid) adolescenata i mladih odraslih, starosti od 15 do 34 godine, koji dolaze iz tri različita konteksta - društvenog, porodičnog i školskog. Od društvenih faktora smatraju se važnim - kompetitivno, potrošačko i „društvo gladnog duha“, ekonomska kriza, nezaposlenost, migracije i negativni socijalni stavovi prema pripadnicima različitih etničkih i „rasnih“ grupa. Rizični porodični faktori su – niska kohezija i podrška, malo kontrole, mnogo konflikata i disfunkcionalnih obrazaca komunikacije, bolesti zavisnosti, nasilje u porodici i različite vrste zlostavljanja dece (fizičko, psihičko, seksualno). Nepodržavajuće školsko okruženje koje uključuje buling i sajber buling je takođe veoma značajan faktor za suicidno ponašanje adolescenata. Stoga razmatranje navedenih faktora treba uvažiti pri pravljenju programa prevencije suicida.
Ključne reči: adolescenti, mladi odrasli, suicidno ponašanje, društveni faktori, porodični faktori,
školsko okruženje.

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles