DJECA KAO ŽRTVE NASILJA

##article.authors##

  • Sandra Raspopović

##article.abstract##

Više od milijarde djece – polovina sve djece na svijetu – svake godine je izloženo nasilju. Studije koje se bave biološkim osnovama posljedica nasilja nad djecom, pokazuju da stres povezan sa nasiljem može prouzrokovati razna oštećenja i brojne probleme. Ekonomske procjene sugerišu da troškovi povezani sa posljedicama nasilja nad djecom prelaze 120 milijardi američkih dolara godišnje u svijetu. Nasilje nad djecom stara je pojava koliko i ljudska civilizacija, ostavlja višestruke, dugotrajne i krajnje ozbiljne posljedice na razvoj djeteta, a nerijetko se okončava smrtnim ishodom. Rješavanje problema djece i kriminala zahtijeva spremnost da se iza novih ideja stavi stvarna posvećenost.U Crnoj Gori postoje tri skloništa za žene i djecu žrtve nasilja i jedna javna ustanova u kojoj se smještaju djeca žrtve nasilja. Predviđeno je i načelo humanosti u postupcima koji se odnose na zaštitu od nasilja, pravo na psihosocijalnu i pravnu pomoć, kao i socijalnu i medicinsku zaštitu. Svi primjeri i predstavljeni podaci (Savjet Evrope) navode na zaključak da tužilaštvo i sudovi najčešće ne prepoznaju težinu situacije u kojoj se nalaze djeca žrtve nasilja i shodno tome učinjena djela kvalifikuju kao djela manje odgovornosti, ili uopšte ne prepoznaju da se djeca nalaze u položaju žrtve, što s druge strane utiče na ishod postupka, naročito u pogledu kazne koja se izriče okrivljenom. Ovakva sudska praksa nije usaglašena sa Istanbulskom konvencijom, načelima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (ICRC), praksom Evropskog suda, koji nalaze da djecu koja prisustvuju nasilju treba smatrati žrtvama i da institucije treba da preduzmu odgovarajuće mjere bezbjednosti.
Ključne riječi: nasilje, djeca, društveni efekti, žrtve, pravna pomoć

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles