UPOTREBA DROGA KAO OBLIK DEVIJANTNOG PONAŠANJA MEĐU MLADIMA – SOCIOLOŠKA PERSPEKTIVA

##article.authors##

  • Šahim Kahrimanović

##article.abstract##

Devijantnost, a samim tim korištenje droga, objašnjava se i tumači iz nekoliko teorijskih uglova. Veliki značaj na polju razumijevanja ove pojave i njenu prisutnost, korištenje i upotrebu među mladima, učinjen je na polju medicinskih, društvenih, psiholoških, bioloških i drugih nauka. Naš interes u ovom radu je usmjeren na sociološki diskurs, odnosno, na razumijevanje uzroka i posljedica devijantnosti i društvenog karaktera konzumiranja droge. Sociologija, kao nauka ali i kao praksa, ne fokusira se na pogreške pojedinaca i lične konsekvence koje iz tih grešaka proizlaze, kako bi se objasnili fenomenološki aspekt ove pojave i socijalni problemi koji iz je proizilaze. Ona istražuje strukturne i kulturne faktore koji dovode do takvih oblika ponašanja i problema, najčešće među mlađom populacijom. U radu ćemo objasniti najvažnije sociološke perspektive, kao i sociološke teorije, koje tretiraju devijantne oblike ponašanja, ovu vrstu društvene patologije, odnosno, korištenje droga i ovisnost.

Ključne riječi: devijantnost, sociološke perspektive, upotreba droga

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles