FENOMENOLOŠKE KARAKTERISTIKE KRIMINALA MALOLETNIKA U REPUBLICI SRBIJI – PRETPOSTAVKA ZA USPEŠNU PREVENCIJU

##article.authors##

  • Ivana Radovanović
  • Danijela Spasić

##article.abstract##

Kriminal maloletnika nesumnjivo i opravdano privlači veliku pažnju naučne i stručne javnosti, kako zbog nekih svojih osnovnih karakteristika, tako i zbog posledica koje može imati. Pored činjenice da je u pitanju populacija koju karakteriše nedovoljna psiho-fizička i socijalna zrelost, poseban značaj proučavanja maloletničke delinkvencije, proizlazi iz činjenice da je reč o najmlađim i najranjivijim članovima društva i da od načina na koji društvo reaguje na njihovo ponašanje u velikoj meri zavisi njihov dalji razvoj, kao i razvoj i budućnost celokupnog društva. Kako prevencija kriminala uopšte, a posebno prevencija kriminala maloletnika čini najvažniji segmet u suprotstavljanju kriminalu u jednom društvu, stvaranje realne slike o njegovim razmerama i osnovnim karakteristikama, isto kao i etiološkim faktorima čini polaznu osnovu za planiranje i organizovanje preventivnih intervencija i postupaka. Važna pretpostavka za adekvatno osmišljene preventivne aktivnosti svakako je utvrđivanje fenomenoloških karakteristika ovog ponašanja, a kako neki autori sasvim opravdano smatraju, uspeh preduzetih preventivnih aktivnosti u velikoj meri zavisi od kvaliteta i analize prikupljenih podataka o tom kriminalu. Nezaobilazan izvor ovih podataka su statističke evidencije koje vode različiti subjekti: od pravosudnih organa - policije, tužilaštva, sudova, preko evidencija službi socijalne zaštite, vaspitnoobrazovnih ustanova, pa sve do naučno-istraživačkih i visokoškolskih ustanova koje se bave proučavanjem ovog fenomena. U ovom radu su analizirani podaci o kriminalu maloletnika na teritoriji Republike Srbije dobijeni na osnovu evidencija Republičkog zavoda za statistiku. Analiza se odnosi na period od 10 god. i obuhvata podatke od 2010 do 2019. god. Cilj rada bio je da se analizom distribucije oblika ponašanja koja čine definiciju kriminala maloletnika dobije pouzdana slika o njegovim najvažnijim fenomenološkim karakteristikama, njegovoj učestalosti, strukturi po polu, vrsti krivičnog
dela i dr. kao i njihovim promenama u toku posmatranog perioda.

Ključne reči: kriminal maloletnika, fenomenologija, statistika, prevencija kriminala

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles