ВАСПИТНА МЕРА УПУЋИВАЊЕ У ВАСПИТНУ УСТАНОВУ У УПОРЕДНОМ ПРАВУ

##article.authors##

  • Филип Мирић

##article.abstract##

Друштвена и правна реакција на криминалитет малолетника је од пресудне важности за процес ресоцијализације малолетника у сукобу са законом. У том процесу посебно место заузима одређивање адекватне кривичне санкције. Иако је последњих година интенција да се малолетницима који су извршили неко кривично дело изричу неинституционалне васпитне мере и заводске васпитне мере имају своје оправдање у свим оним случајевима када је због тежине извршеног кривичног дела, личности малолетника и других околности нужно њихово изрицање. Предмет рада је најблажа од тих заводских мера-упућивање у васпитну установу. У раду ће бити анализиране одговарајуће одредбе Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, које се односе на изрицање и извршење ове васпитне мере. Такође, биће приказане и одредбе одговарајућих закона земаља насталих распадом бивше СФРЈ применом упоредноправног метода. Ово је посебно важно имајући у виду да ове земље деле заједничку правну традицију. Циљ рада је да се њиме скрене пажња научне и стручне јавности на васпитни потенцијал ове васпитне мере и на тај начин допринесе њеном чешћем изрицању од стране надлежних судова.
Кључне речи: васпитне мере, упућивање у васпитну установу, упоредно право.

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles