DELINKVENTNO PONAŠANJE DJECE I ADOLESCENATA U CRNOJ GORI, 2015 - 2020.

##article.authors##

  • Valentina Smolović

##article.abstract##

U poslednje vrijeme devijatno ponašanje djece i adolescenata u svijetu i na našim prostorima poprima sve sofisticiranije oblike nasilničkog ponašanja sa sve mlađim počiniocima krivičnih djela. Devijatno ponašanja djece i adolescenata u Crnoj Gori predstavlja društveno neprihvatljivo ponašanje mladih (od neprilagođenog do kriminalnog) sa nizom etioloških (uzroci i uslovi) i fenomenoloških karakteristika (obim, pojavni oblik, dinamika i struktura). U radu će se na koncizan način obraditi pojmovno određenje devijatnog ponašanja djece i adolescenata, kao i etiološki kriminogeni faktori rizika (egzogeni i endogeni), koji mogu uticati na njihovo neprihvatljivo društveno ponašanje. Kod empirijskog istraživanja fenomenološke analize: obima, dinamike i strukture kriminaliteta mladih prema polu u Crnoj Gori od 2015. do 2020. godine primjenjuju se kvantitativne metode, odnosno metode deskriptivne statistike.

Ključne reči: devijatno ponašanje, djeca, adolescenti, etiologija, fenomenologija

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles