SATISFAKCIJA STUDENATA VISINOM ŠKOLARINE MERENA KANO MODELOM CASE STUDY  PANEVROPSKI UNVERZITET “APEIRON”

Authors

  • Dragan Kolev Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka
  • Sanel Jakupović Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1402204K

Abstract

Svaki potrošač pre samog čina kupovine nekog proizvoda ili korišćenja neke usluge ima određena očekivanja od karakteristika (kvalitet, cena) proizvoda/usluge kojih je svestan ili nesvestan, a posle kupovine tog proizvoda ili korišćenja usluge određeni nivo satisfakcije. Stepen zadovoljstva (satisfakcije) potrošača karakteristikama proizvoda/usluge je jedan od najznačajnijih činilaca koji određuje tržišno pozicioniranje ali i marketinšku strategiju poslovnog subjekta. Zadovoljan potrošač (sa visokom satisfakcijom) može da postane lojalan potrošač, potrošač koji širi pozitivne informacije o proizvodu/usluzi (povećava potražnju za p/u) i kao takav predstavlja osnovu uspešnog poslovanja ekonomskog subjekta. U tom smislu se ovim istraživanjem nastojalo spoznati nivo satisfakcije studenta Panevropskog Univerziteta “Apeiron” visinom školarine. Kao osnovna varijabla istraživanja se javlja fakultet koji studenti pohađaju. U istraživanju je korišten Kano model kao osnova metoda. Istraživanjem su obuhvaćeni studenti treće godine. Rezultati istraživanja se mogu koristili za definisanje strategije marketinga.

Author Biographies

Dragan Kolev, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka

Vanredni professor

Sanel Jakupović, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka

Vanredni professor

Published

2014-12-15