UPRAVLJANJE ZNANJEM - KONCEPT ZA KREIRANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI

Authors

  • Esad Jakupović Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka
  • Zorka Grandov Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1402221J

Abstract

Živimo u vremenu sve bržih, dramatičnijih, kompleksnijih i nepredvidljivih promjena. Tehnološki, tržišno-ekonomski, politički, društveni i globalni faktori, utiču na ubrzanje promjena, kao i na oblikovanje teorije i prakse ekonomije i menadžmenta. Koncept „Upravljanje znanjem“ sve više je jedan od ključnih koncepata kreiranja konkurentske prednosti u novoj ekonomiji i menadžmentu. Svi se danas žure da izmijene svoj odnos prema znanju na način da se uspostavi integralna funkcija upravljanja znanjem, koja će zahvatiti sve dijelove određene organizacije te izvrše preusmjeravanje informacionog sistema prema sistemu upravljanja znanjem. U ovom radu su prikazani osnovni elementi i povezanost između upravljanja znanjem i konkurentnosti. Mada je potpuno jasno da su ove dvije specijalizovane discipline menadžmenta tijesno povezane, potrebno je ovu povezanost detaljnije analizirati i definisati kakvo je znanje potrebno za promjene i koje promjene proizvode znanje. Nove ideje i promjene koje iz njih proizilaze zahtijevaju novo znanje i omogućavaju efikasnost i konkurentsku prednost. U radu se navode konkretni primjeri važnosti upotrebe pojedinih elemenata intelektualnog kapitala kao i jedan primjer organizacije koja efikasno koristi koncept upravljanja znanjem.

Author Biographies

Esad Jakupović, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka

Redovni profesor

Zorka Grandov, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka

Redovni profesor

Published

2014-12-15