OSNOVNI ASPEKTI SPONZORSKIH ODNOSA

Authors

  • Anđela Mikić Beogradska poslovna škola – visoka škola strukovnih studija, Beograd
  • Maja Đokić Fakultet za poslovnu ekonomiju, Univerzitet APEIRON, Banja Luka
  • Biljana Panić Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija, Beograd

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1501048M

Abstract

Sponzorski odnos predstavlja specifičnu vrstu poslovnog odnosa, koja se ostvaruje na obostrano korisnoj saradnji koja se uspostavlja na relaciji između sponzora i korisnika sponzorstva. Pružanjem finansijske podrške pojedincu, grupi ili organizaciji, u cilju izvršenja određenih aktivnosti i upoznavanjem javnosti sa tim, sponzor stiče mogućnost ostvarivanja koristi od izgrađivanja odgovarajućeg imidža i razvijanja svesti publike o njegovom postojanju i ugledu.
Cilj ovog rada je da se spozna značaj sponzorskih odnosa u tržišnom komuniciranju, te analiziraju aktivnosti u okviru strategije njihove izgradnje, kao i faze u implementaciji sponzorskog odnosa.
Sponzorstvu kao načinu za uspostavljanje korisnih poslovnih komunikacija, kao i načinu za obezbeđenje prihoda, mora se od strane tražioca sponzorstva, pristupiti vrlo osmišljeno i profesionalno. Postupak planiranja sponzorstva i nalaženja sponzora, kao i utvrđivanje i verifikovanje sponzorskog odnosa, imaju svoju profesionalnu proceduru koju je neophodno ispoštovati.
Jednokratno pronaći i angažovati sponzora, nije rešenje kome treba da teže menadžeri sponzorisanih organizacija. Rešenje je u uspostavljanju trajne poslovne veze između sponzorisane organizacije (pojedinca, grupe) i sponzora, koja će rezultirati dugoročnim korisnim efektima i za jednu i za drugu stranu.

Published

2015-07-28