LOKALNA SAMOUPRAVA U FUNKCIJI BRŽEG ZAPOŠLJAVANJA I EKONOMSKOG RAZVOJA SRBIJE

Authors

  • Marko Laketa Univerzitet”APEIRON” Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka
  • Jugoslav Aničić Univerzitet UNION „Nikola Tesla”, Fakultet za preduzetnički biznis, Beograd
  • Luka Laketa Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija, Beograd

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1501063L

Abstract

Tretiranje ekonomskog razvoja kao prioriteta je danas karakteristika i najrazvijenijih zemalja sveta. Koncept lokalnog ekonomskog razvoja nastoji da, kroz saradnju javnog i privatnog sektora, maksimalno iskoristi lokalne komparativne prednosti u cilju povećanja konkurentnosti lokalnih zajednica. Pred lokalnim samoupravama u Srbiji je težak zadatak: smanjenje nezaposlenosti uz povećanje životnog standarda. U tom cilju je potrebno doneti strateške planove razvoja koji bi povećali priliv investicija, produktivnost i konkurentnost lokalnih privrednih subjekata. Ovim planovima treba odrediti razvojne prioritete, zasnovane na raspoloživim resursima i u skladu sa potrebama privrede. Jedino takva politika dovodi do lokalnog ekonomskog razvoja koji je održiv na duži vremenski rok.

Published

2015-07-28