USPEŠNOST POSLOVANJA NA INO TRŽIŠTU

Authors

  • Vladimir Stojanović Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet APEIRON, Banja Luka
  • Elvir Jugo Finius, doo, Banja Luka
  • Anes Cerić SSDBiH, Generalni sekretar, Birmingham

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1501087S

Abstract

Velika uzajamna trgovina između istočnoevropskih zemalja, raspala se sa demontiranjem socijalističke strukture i sa smanjenjem sovjetskog političkog uticaja na istočno-evropske zahteve. Zavisnost svake zemlje pojedinačno od trgovine unutar bloka je bila veoma velika, a gubitak tržišta i izvora snabdevanja za neki vitalni uvoz teško je pogodilo neke zemlje. Pokušaji da se oživi trgovina unutar bloka do sada nisu bili dovoljno uspešni, a pokušaji da se razvije velika trgovina na relaciji istok-zapad dali su samo ograničene rezultate.
Liberalni koncept potiskuje državu sa tržišta i svodi je na stranog posmatrača koji garantuje fer igru i poštovanje pravila, svetost privatnog vlasništva, trgovinsku liberalizaciju, stabilnu valutu, niske poreze i slobodne cene, manju javnu potrošnju i efikasniju administraciju.
Izvesno je da će menadžment prodaje i na pragu 21-og veka biti suočen sa veoma dinamičnim promenama u okruženju. Intenzivno uvođenje poznatog »just-in-time« sistema proizvodnje i nabavke, zatim implementacija sofisticiranog kompjuterizovanog sistema planiranja zaliha, a posebno evidentne promene u odnosima između članova kanala marketinga, imaće veliki uticaj na uspešnost plasmana proizvoda na ino tržištu , a samim tim i postizanje održive konkurentnosti.
U ovom rada govorićemo o tome kako kompanije mogu da stvaraju vrednost i postižu konkurentske prednosti na globalnom tržištu, kao i na koji način da izbegnu postavljene zamke. Raspravljaćemo ne samo o faktorima koji mogu da utiču na nacionalni uspeh u pojedinim privrednim granama, već i kako kompanije mogu da postanu uspešne u uključivanju u međunarodno poslovanje, čime postaju raznovrsne u pogledu širenja svog obima poslovanja.
Ključne reči: globalizacija, tržište, poslovanje, konkurentnost.

Published

2015-07-28