Uticaj programa odbojke na bazične i situaciono-motoričke sposobnosti učenika uzrasta 13 – 14 godina

Authors

  • Mensur Šmigalović U OŠ „Tojšići“,Tojšići
  • Osmo Bajrić Fakultet sportskih nauka, Banja Luka, Panevropski univerzitet „APEIRON“
  • Dejan Lolić Fakultet sportskih nauka, Banja Luka, Panevropski univerzitet „APEIRON“

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1201029S

Abstract

Osnovni cilj ovog istraživanja je bio da se utvrde parcijalne kvantitativne promjene (razlike) bazičnih i situaciono-motoričkih sposobnosti nastale pod uticajem tromjesečnog programa odbojke kod učenika uzrasta 13-14 godina, iz JU OŠ ‚’Tojšići’’, a koji su uključeni u dodatnu nastavu iz područja odbojkaške igre.
U istraživanju je primijenjeno 15 varijabli za procjenu bazičnih motoričkih sposobnosti i 5 varijabli za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti. Za analizu eventualnih promjena (razlika) između inicijalnog i finalnog mjerenja bazičnih i situaciono-motoričkih sposobnosti primijenjeni su rezultati T-test za zavisne uzorke.
Na osnovu dobijenih parametara testiranih T-testom utvrđeno je da su dobijene značajne pozitivne promjene (parcijalni transformacioni kvantitativni efekti) kod svih primijenjenih varijabli u prostoru bazične i situacione motorike, kao rezultat primijenjenog programa odbojke, a u okviru dodatne nastave.

Published

2012-03-15