METOD ANALIZE SADRŽAJA – PRAKTIČNA ISKUSTVA U ANALIZI ŠTAMPE

Radomir V. Nešković

Апстракт


Suštinski aspekti analize sadržaja su: epistemoške karakteristike, kategorijalni aparat i uzorak. Izrada kategorijalnog aparata zbog svoje specifičnosti predstavlja izazov za istraživača, jer od njegove metodološke stručnosti zavisi da li će navedeni okvir biti adekvatan predmetu i cilju istraživanja. Kod korištenja metoda analize sadržaja kompetentnost istraživača dolazi u prvi plan, jer od njegove sposobnosti da kreira metodski postupak prema konkretnom predmetu istraživanja zavisi objektivnost dobijenih istraživačkih rezultata. Kategorijalni aparat može da se kreira na dva osnovna principa. Jedan se odnosi na „vertikalne“, a drugi na „horizontalne“ strukturalne elemente predmeta istraživanja, pa se kroz tabele ukrštaju navedeni elementi u različitim aspektima, zavisno od cilja istraživanja. Kategorijalni aparat je u suštini prilagođavanje metoda cilju i predmetu istraživanja. Uzorak kod metode analize sadržaja je pristupačniji i jednostavnije ga je kreirati u odnosu na istraživanja gdje se koriste druge metode. S obzirom na to da je analiza sadržaja usmjerena na komunikacije, za uzorak se uzima određen broj sredstava komunikacije (časopisi, novine, košuljice vijesti, saopštenja, dokumenti itd).

Кључне ријечи


epistemološki principi, kategorijalni aparat, štampa, uzorak, objektivnost, istraživač

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/DEFSR1401004N

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.