VEBEROVA METODOLOŠKA KONCEPCIJA DANAS

Dalibor Savić

Апстракт


U radu se problematizuje aktuelnost Veberove metodološke koncepcije. Nasuprot
učestalim interpretacijama koje nasljeđe klasične sociologije proglašavaju za prevaziđeno, a da pri tom ne nude valjanu argumentaciju za takve kvalifi kacije, Veberova metodološka koncepcija se predstavlja kao heuristički plodonosan okvir za rješavanje ključnih aporija savremene sociologije (npr. spor između modernista i postmodernista, odnos djelovanja i strukture/subjekta i objekta, prednosti i nedostatke vezane za upotrebljivost kvalitativnog/interpretativnog i kvantitativnog/pozitivističkog pristupa pri istraživanju društvenih pojava i procesa). U tom kontekstu, Veberovu intelektualnu zaostavštinu ne treba razumijevati kao skup ideja koje se mogu reaktuelizovati ili odbaciti po potrebi
putem modela analogije, već kao teorijsko i metodološki aktivan sadržaj koji mnogi sociolozi (i ne samo oni) i dan-danas koriste kao uzor i inspiraciju pri razumijevanju savremenih društvenih pojava i procesa.


Кључне ријечи


Maks Veber, metodologija društvenih nauka, aporije savremene sociologije, paradigma višestrukih modernosti, mekdonaldizacija, analitička sociologija, interpretativna sociologija, konfi guraciona analiza Čarlsa Redžina

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/DEFSR1501005S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.