STAVOVI ISPITANIKA NA USPJEH POJEDINCA I EKIPE DŽUDO KLUBA ROMANIJA PALE

Marko Šehovac

Апстракт


Pored teorijskog dijela od uvoda istorijskog razvoja, obrađena je i anketnim upitnikom sastavljenim od pitanja sa mogućnosti odgovora: 1. potpuno se ne slažem, 2. djelimično se ne slažem, 3.nemam stav –nisam siguran, 4. djelimično se slažem, 5. potpuno se slažem. Upitnik je baziran na korišćenju Likertove skale i formiran sa ciljem da se dođe do saznanja u kojoj mjeri odlučivanje je u funkciji unapređenja džudo kluba ,,Romanija” Pale. Uzorak ispitanika koji su bili podvrgnuti anketi upitnika iznosio je 21 muških iz džudo kluba ,,Romanija” Pale. Upitnik koji se odnosio na određene tehnike u džudo klubu ,,Romanija“ Pale imao je sledeće: kod ispitanika: na osnovu ovih rezultata, a poređenjem razlika nameće se zaključak da uspjeh u džudu kako pojedinca tako i ekipe ima uticaj tehnike bacanja na rezultat u džudo klubu Romanija Pale sa 66,66%. Poređenjem razlika nameće se zaključak da uspjeh u džudu kako pojedinca tako i ekipe imaju uticaj tehnike čišćenja što iznosi 66,66%. Poređenjem razlika nameće se zaključak da uspjeh u džudu klubu Romanija Pale kako pojedinca tako i ekipe ima uticaj tehnike u partneru i iznosi 61,90%. Poređenjem razlika nameće se zaključak da uspjeh u džudu klubu Romanija Pale kako pojedinca tako i ekipe ima uticaj Uči-mata i iznosi 71,43%.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SIZ0118082S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


UPUTSTVO ZA AUTORE

Časopis Sport i Zdravlje publikuje radove iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i dodirnih biomedicinskih, humanistickih, društvenih i prirodnih nauka, sa neobjavljenim rezultatima naucčnih istraživanja i novim empirijskim iskustvima. Dostavljen rukopis koji nije pripremljen u skladu sa uputstvom za autore bice odmah vraćen autoru na doradu. Autor je u potpunosti odgovoran za sadržaj i leksiku rada. Svi radovi podležu recenziji.

KATEGORIZACIJA RADOVA
Casopis objavljuje clanke, polemike, osvrte, tematske bibliografije, patente, izveštaje i vesti o naucnim i strucnim skupovima i slicne dokumente znacajne za oblast fizickog vaspitanja i sporta. Kategoriju clanka odreduju recenzent i Redakcija.
Recenzirani radovi se svrstavaju u sljedece kategorije:
• izvorni naucni clanak,
• pregledni clanak,
• prethodno saopštenje,
• referat na naucnom/strucnom skupu, pozivno predavanje i saopštenje,
• naucna kritika, polemika, osvrt,
• strucni clanak.

RUKOPIS RADA
Rukopis treba da se preda na srpskom jeziku, napisan cirilicnim / latinicnim pismom i na engleskom jeziku, vrsta slova Times New Roman, velicina slova 11, razmak izmedu redova single. Rukopis rada obuhvata: opremu rukopisa, tekst, fusnote, citiranu literaturu, priloge (tabele, slike, grafikone i sl.).


TEKST
Dužina teksta ogranicena je na 10 štampanih strana, format papira A4, margine 2 cm. Generalno tekst treba da bude napisan u sledecim poglavljima: Uvod, Metod, Rezultati sa diskusijom, Zakljucak.
U tekstu rada citirana literatura se navodi prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association, www.apastyle.org) navodenjem autora i godine na koje se navod odnosi.


LITERATURA
Uz tekst rada navodi se popis iskljucivo onih dela koja se citiraju u radu. Radovi se citiraju prema APA sistemu (videti: Publication Manual of the American Psychological Association; www.apastyle. org). Popis otpoceti na novoj strani (iza teksta) pod naslovom Literatura, sa kontinuiranom paginacijom arapskim ciframa.
 
Radove slati na adresu:
Časopis ,,Sport i Zdravlje”
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Stambulčić bb
71420 Pale, BiH
ili elektronski na e-mail:
dekanffk@hotmail.com
ffvs@hotmail.com
milomirtrivun@gmail.com