Пријаве прилога

Како пријавити прилог

Да ли имате корисничко име и лозинку за часопис: АГРОЗНАЊЕ?
Пријавите се

Да ли требате корисничко име и лозинку?
Региструјте се

Регистрација и пријава су обавезне уколико желите предати чланак путем овог система те у сваком тренутку бити у могућности провјерити тренутно стање пријављених прилога.

 

Смјернице за ауторе

Упутство ауторима

Часопис ''Агрознање научно - стручни часопис'' објављује научне и стручне радове, који нису штампани у другим часописима. Изводи, сажеци, синопсиси, магистарски и докторски радови се не сматрају објављеним радовима, у смислу могућности штампања у ''Агрознању''.

 

Категоризација радова

''Агрознање'' објављује рецензиране радове сврстане у сљедеће категорије: прегледни рад, оригинални научни рад, претходно саопштење, излагање на нау- чном или стручном скупу и стручни рад.

Прегледни рад је највиша категорија научног рада. Пишу их аутори који имају најмање десет публикованих научних радова са рецензијом у међународним или националним часописима из домена научног питања које обрађује прегледни рад, што истовремено подразумијева да су ови радови цитирани (аутоцитати) у самом раду.

Оригинални нучни рад садржи необјављене научне резултате изворних научних истраживања.

Претходно саопштење садржи нове научне резултате које треба претходно објавити. Излагање на научном и стручном скупу је изворни научни и стручни прилог необјављен у зборницима.

Стручни рад је прилог значајан за струку о теми коју аутор није досад објавио.

Сви радови подлијежу рецензији, а обављају је два рецензента из одго- варајућег подручја. Аутор предлаже категорију рада, али редакција часописа на приједлог рецензента коначно је одређује.

 

Припрема часописа за штампу

Прилог може бити припремљен и објављен на српском језику ћирилицом или латиницом и енглеском језику.

Обим радова треба бити ограничен на 12 за прегледни рад, а 8 страница за научни рад, А4 формата укључујући табеле, графиконе, слике и друге прилоге уз основни фонт 12 и 1,5 проред, те све маргине најмање 2.5 cm.

Радови се подносе редакционом одбору у два примјерка и на дискети, препорука је користити фонт Time New Roman CE.

Табеле, графикони и слике морају бити прегледни, обиљежени арапским бројевима, а у тексту обиљежено мјесто гдје их треба одштампати. Наслове табела и заглавље написати на српском и енглеском језику.

Текст прегледног рада треба да садржи поглавња: Сажетак, Увод, Преглед литературе, Дискусију или Анализу рада, Закључак, Литературу, Резиме (на једном од свјетских језика).

Текст оригиналног научног рада треба да садржи сљедећа поглавња: Саже- так, Увод, Материјал и метод рада, Резултати и дискусија, Закључак, Литература, Резиме на неком од свјетских језика. Agroznanje, 160 vol. 12, br.1. 2012.

Наслов рада треба бити што краћи, информативан, писан малим словима величине 14 п. Испод наслова рада писати пуно име и презиме аутора без титуле. Испод имена аутора писати назив и сједиште установе-организације у којој је аутор запослен.

Сажетак је сажет приказ рада који износи сврху рада и важније елементе из закључка. Сажетак треба да је кратак, до 150 ријечи, писан на језику рада.

Кључне ријечи пажљиво одабрати јер оне сагледавају усмјереност рада.

Увод излаже идеју и циљ објављених истраживања, а може да садржи кратак осврт на литературу ако не постоји посебно поглавље Преглед литературе.

Литература се пише азбучним односно абецедним редом са редним бројем испред аутора с пуним подацима (аутори, година, назив референце, издавач, мјесто издања, странице).

Summary писати енглеским или неким другим свјетским језиком ако је рад на српском или српским ако је рад писан неким од страних језика. То је превод сажетка са почетка рада. Обавезно навести преведен наслов рада са именима и презименима аутора и називом и сједиштем институције у којој раде.

 

Сви радови добијају УДК класификациони број.

Сви радови подлијежу језичној лектури и техничкој коректури, те праву техничког уредника на евентуалне мање корекције у договору са аутором.

 

Рукописи радова и електронски носачи информација се не враћају.

 

Услови за предају прилога

Као дио поступка пријаве прилога, аутори су дужни потврдити усклађеност прилога који пријављују са свим сљедећим ставкама. Ауторима који се не придржавају ових смјерница пријаве могу бити враћене.

  1. Пријављени чланак није претходно објављиван нити се налази у рецензијском поступку при неком другом часопису. У супротном, молимо то образложити под "коментари уреднику".
  2. Датотека која садржи рад је у Microsoft Word или RTF формату.
  3. URL адресе за мрежно доступне библиографске честице су приложене.
  4. Текст садржи једноструки размак; користи се фонт 12; преферира се курзив(italic), радије него подвлачење (прихвата се за URL адресе); и све илустрације, слике и табеле су смештене на погодним местима у тексту, радије него на његовом крају.
  5. Текст испуњава стилске и библиографске захтјеве наведен у Смјернице за ауторе, које се налазе у рубрици "о часопису".
  6. Ако предајете за стручно рецензирану рубрику часописа, упуте у Како осигурати анонимност рецензије се морају слиједити.
 

Изјава о приватности

Имена и адресе e-поште регистроване на овим страницама ће се користити искључиво у наведене сврхе часописа и неће бити доступне нити једној другој страници.