Пријаве прилога

Како пријавити прилог

Да ли имате корисничко име и лозинку за часопис: ФИЛОЛОГ – ЧАСОПИС ЗА ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ?
Пријавите се

Да ли требате корисничко име и лозинку?
Региструјте се

Регистрација и пријава су обавезне уколико желите предати чланак путем овог система те у сваком тренутку бити у могућности провјерити тренутно стање пријављених прилога.

 

Смјернице за ауторе

А) Опште

Филолог је научни часопис који има за циљ промовисање савремених теоријских и интердисциплинарних приступа проучавању језика, књижевности и културе.

Позивамо Вас да својим доприносом побољшате квалитет нашег часописа и представите свој истраживачки рад широј академској заједници.

Филолог је уврштен на листу часописа Међународног славистичког комитета, а од марта 2016. године и на ERIH PLUS листу.

Сљедећи, четрнаести број Филолога биће објављен у децембру 2016. године.

Рок за предају радова је 30. 10. 2016. Радове можете послати на имејл адресу filolog@unibl.rs.

Позивамо Вас да нам се придружите и на фејсбук страници Филолога (ЛИНК) и то исто препоручите оним колегиницама и колегама који би могли да буду заинтересовани за садржаје и сарадњу у нашем часопису.

Б) Изјава

Непосредно након подношења рукописа, а прије покретања рецензијске процедуре, аутори потписују изјаву коју им, у припремљеном обрасцу, шаље секретар редакције или одговорни уредник. Аутори изјављују да су сагласни са политиком отвореног приступа коју подржавају уредништво и издавач часописа Филолог, односно да су сагласни са биљешком о ауторским правима која је дата на сајту Филолога. То значи да, задржавајући ауторска права, уступају право првог публиковања часопису Филолог, а у складу са лиценцом CC-BY-NC дају сагласност за отворен приступ и располагање садржајем објављеним на сајту, под условом да се ради о некомерцијалном коришћењу садржаја и под условом да се при томе неизоставно назначе ауторство и мјесто првог публиковања. Исто тако, аутори изјављују да ће слиједити смјернице које су наведене у Изјави о одговорностима на сајту Филолога, у сегменту који се тиче аутора, те назначити потенцијални сукоб интереса. Остале ауторске одговорности наведене су у тексту обрасца изјаве.

Напомене:

1. Часопис Филолог, без икаквих рестрикција, омогућава ауторима да задрже ауторска права и права објављивања.

2. Часопис Филолог омогућава ауторима да сами архивирају препринт или постпринт верзије својих радова, на непрофитним серверима или на сопственим веб-сајтовима, уз напомену о извору и издавачу. Публикована верзија (PDF) може да се користи.

3. Часопис Филолог не наплаћује ауторима обраду нити публикацију чланака.

4. Часопис Филолог обезбјеђује ауторима по један бесплатан примјерак броја у којем су објавили рад као и његову доставу до професионалне, а у неким случајевима и до приватне адресе.

В) Смјернице за израду текста

Молимо ауторе да се при писању текстова за часопис Филолог придржавају сљедећих упутстава:

ВЕЛИЧИНА ТЕКСТА требало би да се креће између 10 и 16 страна, уз Times New Roman фонт, величине 12pt и прореда 1.5.

РАД који редакција часописа разматра за објављивање мора садржати сљедеће елементе:

-         име и презиме аутора, институцију у којој је запослен у горњем лијевом углу;

-         болдовани наслов рада;

-         апстракт на језику на којем је написан и рад;

-         до 10 кључних ријечи;

-         текст рада;

-         библиографију цитираних књига, часописа и других извора;

-         резиме (уколико је рад на страном језику, резиме се пише на српском језику);

-         ауторову e-mail адресу.

Библиографске јединице потребно је цитирати у складу с упутством Harvard Manual Style. У овом упутству наведен је начин цитирања најчешћих библиографских јединица, док се више информација о начину цитирања може наћи на интернету.

Подаци о ЦИТИРАНИМ КЊИГАМА дају се у продужетку текста на тај начин што се у загради дâ презиме цитираног аутора, година издања и двотачком се одвоји број странице (Петровић 2009: 135).

Примјер:

Сâм избор облика драме већ је по себи идеја (Trilling 1976: 284).

Уколико се име аутора помиње у тексту, онда само треба навести годину издања и страницу.

Примјер:

Сâм избор облика драме, каже Лајонел Трилинг, већ је по себи идеја (1976: 284).

Ако је ријеч о цитату ЧЛАНКА ИЗ ЧАСОПИСА, у загради се даје презиме аутора, година издања, двотачка, страница (Хартман 1980: 108).

Приликом цитата извора с интернета у продужетку текста у загради даје се име аутора, интернет (Петровић, интернет)

Потпуни подаци цитираног дјела дају се у БИБЛИОГРАФИЈИ, сљедећим редослиједом: презиме, име, у загради година издања, наслов текста у курзиву, мјесто издања, двотачка, издавачка кућа.

Примјер:

Костић, Веселин (1994), Стваралаштво Вилијама Шекспира I, Београд: Српска књижевна задруга.

У списку литературе чланци се наводе на сљедећи начин: презиме, име, у загради година издања, наслов текста под наводницима, наслов часописа у италику, годиште часописа, у загради број свеске у годишту уколико пагинација није јединствена за цијели том, двотачка и број странице (ако је потребно).

Примјер:

Miller, Johns Roger (1926), „The Ideas of Thoughts of God“, Classical Philology 21: 317–326.

Када се у списку литературе наводи извор са интернета, осим интернет-адресе сајта на којем се текст налази и наслова самог текста, наводи се и датум посјете тој страници.

Примјер:

Ross, Kelley R., „Ontological Undecidability“, интернет, доступно на: http://friesian.com (приступљено 2. априла 2009).

 

Ауторска права

Аутори који објављују у овом часопису пристају на сљедеће услове:

Аутори задржавају ауторска права и пружају часопису право првог објављивања рада у складу с лиценцом CC-BY-NC која омогућава другима да дијеле рад уз услов навођења ауторства и изворног објављивања у овом часопису.

Аутори могу израдити посебне, уговорне аранжмане за неексклузивну дистрибуцију рада објављеног у часопису (нпр. постављање у институционални репозиторијум или објављивање у књизи), уз навођење да је рад изворно објављен у овом часопису.