PRILOG POZNAVANJU FAUNE PTICA NACIONALNOG PARKA SUTJESKA

Authors

  • Jovica Sjeničić
  • Marko Šćiban
  • Nataša Crnković

DOI:

https://doi.org/10.7251/GSF1726041S

Abstract

U dosadašnjim istraživanjima faune ptica Nacionalnog parka „Sutjeska“ nedostaju ili su rijetka
istraživanja duž vodenih staništa, poput planinskih vodotoka i planinskih jezera, koja su ovom prilikom
detaljnije studirana. Tokom ljeta 2015. i 2016. godine proučavana je fauna ptica duž rijeka Sutjeske i
Hrčavke, te na pet glacijalnih jezera. Ukupno je registrovano 78 vrsta ptica, od čega je 9 vrsta novih za
nacionalni park. Od ukupno do danas registrovanih 118 vrsta, 108 su moguće, vjerovatne ili potvrđene
gnjezdarice parka, a najznačajnije moguće, vjerovatne ili potvrđene gnjezdarice zabilježene u toku ovog
istraživanja su dnevne grabljivice (Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Aquila pennata, Aquila chrysaetos,
Falco peregrinus), zatim prdavac (Crex crex), polojka (Actitis hypoleucos), od sova buljina (Bubo bubo), a
od djetlića indikator očuvanih planinskih šuma, planinski djetlić (Dendrocopos leucotos).

Published

2017-12-13

Issue

Section

Original Scientific Papers