VASKULARNA FLORA AKVATIČNIH I VLAŽNIH STANIŠTA UZ GLACIJALNA JEZERA U NACIONALNOM PARKU SUTJESKA (REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA)

##article.authors##

  • Đorđije Milanović

##article.abstract##

U radu je obrađena vaskularna flora akvatičnih i vlažnih ekosistema razvijenih u i oko glacijalnih jezera u
Nacionalnom parku Sutjeska. Tokom višegodišnjih terenskih istraživanja na ovim staništima pronađeno
je 140 vrsta viših biljaka, od kojih se Carex limosa prvi put navodi za floru Bosne i Hercegovine. Floristička
analiza pokazuje sličnost flore ovih ekosistema sa florom sjevernih dijelova Evrope.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-13

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ