MIRTAZAPIN U LIJEČENJU DEPRESIVNIH PACIJENATA

Authors

  • Sanja Vukadinoć Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Banja Luka
  • Milan B. Stojaković Medicinski fakuitet u Banjoj Luci. Republika Srpska
  • Nada Banjac JZU Dom zdravlja Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/PSY1002009V

Abstract

UVOD: Depresija u psihijatriji pokriva veliko područje mentalne patologije i predstavlja jedan od najsloženijib medicinskib problema savremenc medicine, utiče na zdravlje pojedinca, ali i probleme druStva ii cjeiini. Mirtazapin je atipični antidepresiv sa alfa-2 adrenergičkim antagonizmom i blokirajućim djelovanjem na serotonin 5-HT2 i 5-HT3 receplore. tako da ima minimalno neželjeno djelovanje. C1IJ: U grupi pacijenata sa dijagnostikovanom depresijom ispitivano je djelovanje mirtazapina i pojavljivanje neželjertih efekata.
MHTODE: Mirtazapin je primjenjivan 8 sedmica kod 22 pacijenta (12 žena i 10 muškaraca), u dnevnim dozama od 15 do 45 nig. Nivo depresivnosti je mjeren Hamilton skalom za procjenu depresije (Hamilton Depression Rating Scale. HAMD), Pacijenafi koji su testirani ovom skalom bili su sa rekurenfnim depresivnim poremećajem, bipolamim afektivnim poremećajem i organ skim afektivnim poremećajem. Na poCetku lijeOenja minimalni zbir bio je 17 prema HAMD-21 (Hamiltonova skala za procjenu depresivnosti sa 21 stavkom) i ocjena veća od 2 na siavei 1 HAMD-21, Djelovanje mirtazapina je praćeno sedmično pomoću HAMD-21.
REZULTATI: Manji zbir HAMD-21 uočen je vee nakon prve sedmiee liječenja i taj pad je nastavljen, da hi nakon 6 sedmica lijcčenja individualni HAMD-21 zbir hio izmedu 8 i 14. Nakon 8 sedmica liječenja individualni zbir HAMD-21 je bio izmedu 5 i 11 i kod većine ispitanika 50% manji od onog na početkis, Samo kod jednog ispitanika primjeeena je pospanost, a kod druga 2 porasi tjelesne mase. ZAK.LJUČAK: Mirtazapin u liječenju ispilivanih dijagnostičkih kategorija depresije, bez obzira na starost pacijenata ili postojanje komorbiditeia potvrduje visoku efikasnost već poslije nedelju dana lijeienja, Sto ga po uspjeSnosti izdvaja iz grupe do sada poznatih antidepresiva. Pacijemi ga podnose dobro, ima brzo terapijsko djelovanje, nema izražene interakcije sa drugim psihofarmacima, a neželjeni efekti blažeg intenziteta javljaju se kod malog broja pacijenata. Isknstva sa mirtazapinom ukazuju da je to siguran lijek hrzog djelovanja, koji se dobro podnosi.

Published

2010-10-19