DEPRESIVNI POREMEĆAJI КAО REPERKUSIJA MOBINGA

Authors

  • N. Selman Centar za mentaino zdravlje, Travnik
  • Milan Stojaković Medicinski fakultet, Univerzitet Banjaluka; Klinika za psihijatriju, KC Banjaluka.
  • S. Selman Psihijatrijska bolnica, Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.7251/PSY1002034S

Abstract

Novija istraživanja i naučne studije pokazuju da su radno aktivne osoba u značajnom broju žrtve mobinga sa posljedicama na psihičko zdravlje i sa polimorfnom klimfikom simptomatologijom i smetnjama na porodičnosocijalnoj ravni funkcionisanja.
CILJ: Osnovni eiij ovog istraživanja, koje je po svojoj strukluri klmička deskriptivno, bio jc uivrditi posljedice mobinga na psihičko stanje.
MATERIJAL I METODE: Ukupan uzorak je 87 ispitanika. dobi od i K-65 godina. oba pola. radno akiivni. različitog socijalnog staiusa i kuimrološkili navika. Liječeni su radi različitih psiliijatrijskili sindroma sa zajednickim nazivnikom - mobingom. kao etiopatogeneiskim fakiorom, Od insinmienata istraživanja koriSteni su: Upitnik sociodemografskih podataka. Klasični psihijatrijski intervju. Beckova skala za samoproejenu depresije i Hamilton ova skala za depresiju (HAM-D).U radu su prikazana iskuslva. primjena i učinci razliCilih modela tretmana uz uključlvanje psihometrijskih instrumenata, testova t skala. Klijenti-ispitanici su dali svoj pristanak za učešće u istraživanju i iretmanu fenomena mobinga. REZULTATI: Ustanovljeno je da najveći broj ispitanika s mobingom ispoljava depresivne simptome, poiom anksiozne, a iza njih slijede ostali poremećajt.
ZAKLJUCAK: Analiza rezultata istraživanja prcma socio-demografskim karakteristikama, vremenskom intervatu izložcnosti mobingu, koriStenim mjernim instrumentima, dijagnostičkim kategorijama i primjenjenim terapijskim mjerama potvrduje potrebu daljeg istraživanja i tretmana žrtava mobinga.

Published

2010-10-19