ANALIZA KORELACIJE MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA TALAMUSA I INTENZITETA POREMEĆAJA PAŽNJE I HIPERAKTIVITETA ODRASLIH

Authors

  • Zlatan Stojanović
  • Sanja Vukadinović Stojanović
  • Gordana Macanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/PSY1901028S

Abstract

Uvod: Prefrontalni asocijativni korteks je sjedište izvršnih funkcija ("executive functions") među kojima je i
pažnja. Preko talamičke radijacije i pedunculi thalami anterior, talamus je u značajnoj mjeri povezan sa čeonim
režnjem i zonama koje regulišu izvršne funkcije i pažnju. Cilj ovog rada je bio da se ispita uloga talamusa u
kontroli i modulaciji psihičke funkcije pažnje posmatranjem korelacije veličine talamusa i intenziteta
psihopatoloških fenomena kod pacijenata sa poremećajem pažnje i hiperaktivitetom odraslih (ADHD) (F90.0).
Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo ukupno trideset i jednu osobu oboljelu od poremećaja pažnje i
hiperaktiviteta odraslih (ADHD). Dijagnoza poremećaja pažnje je postavljana na osnovu DSM-V kriterijuma, a
intenzitet pormećaja je procjenjivan primjenom skale za procjenu intenziteta poremećaja pažnje i hiperaktiviteta
odraslih (Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) Symptom Checklist). Veličina talamusa određivana je na
aksijalnim nekontrasnim CT snimcima na površini najvećeg poprečnog presjeka primjenom AutoCAD 2007
digitalne morfometrije. Statistički podaci su obrađivani u SPSS 16.0 programskom paketu. Statistički zaključci
izneseni su na osnovu dvosmjernog p < 0.05. Rezultati: Uočili smo negativnu korelaciju površine najvećeg
poprečnog presjeka talamusa lijevo i intenziteta poremećaja pažnje (regresioni koeficijent B = -0.042, p =
0.009). Negativna korelacija površine najvećeg poprečnog presjeka talamusa i intenziteta poremećaja pažnje
uočena je i na desnoj hemisferi mozga (regresioni koeficijent B = -0.027, p = 0.012). Ispitivanjem povezanosti
obima presjeka talamusa i intenziteta poremećaja pažnje, nije uočena statistički značajna korelacija obostrano
(p > 0.05). Zaključak: Rezultati našeg istraživanja ukazuju da je veći intenzitet poremećaja pažnje bio udružen
sa manjim presjekom talamusa. Nalazi u literaturi koji negiraju takvu povezanost obavezuju nas na istraživanje
suptilnijih mehanizama regulacije psihičke funkcije pažnje od strane talamusa i drugih regiona mozga.

Published

2020-06-05