FUNKCIONALNA POVEZANOST TALAMUSA I PSIHOTIČNIH MANIFESTACIJA KOD SHIZOFRENIJE

Authors

  • Sanja Vukadinović Stojanović
  • Gordana Macanović
  • Nada Banjac
  • Zlatan Stojanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/PSY1901036V

Abstract

Uvod: Shizofrenija je hronično duševno oboljenje koje se karakteriše organskim promjenama u sivoj i bijeloj
masi mozga. Morfološke promjene moždanih struktura mogu imati prediktivnu vrijednost u procjeni
dijagnostike i razvoja ovog teškog duševnog poremećaja. Cilj našeg rada je bio da se ispita da li postoji
povezanost morfoloških karakteristika talamusa (veličine i oblika) i intenziteta psihotičnih manifestacija kod
pacijenata oboljelih od shizofrenije. Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo ukupno trideset i jednu
osobu oboljelu od shizofrenije. Dijagnoza shizofrenije je postavljana na osnovu DSM-V kriterijuma, a intenzitet
psihotičnih manifestacija je procjenjivan primjenom skale za procjenu psihotičnih poremećaja- BPRS (Brief
Psychiatric Rating Scale). Morfometrijske karakteristike talamusa određivane su na aksijalnim nekontrasnim
CT snimcima na površini najvećeg poprečnog presjeka primjenom AutoCAD 2007 digitalne morfometrije.
Statistički podaci su obrađivani u SPSS 16.0 programskom paketu. Statistički zaključci izneseni su na osnovu
dvosmjernog p < 0.05. Rezultati: Ispitivanjem povezanosti intenziteta psihotičnih manifestacija (BPRS skora)
pacijenata sa shizofrenijom od površine najvećeg poprečnog presjeka talamusa ustanovili smo veći intenzitet
psihotičnih manifestacija kod osoba sa manjom površinom presjeka talamusa na lijevoj hemisferi mozga
(regresioni koeficijent B = -0.070, p = 0.001). Nismo uočili statistički značajnu povezanost obima talamusa na
lijevoj hemisferi mozga i psihotičnih manifestacija (regresioni koeficijent B = -0.024, p = 0.803), kao ni
povezanost veličine i obima talamusa sa intenzitetom psihotičnih manifestacija na desnoj hemisferi mozga
(površina desno: regresioni koeficijent B = -0.023, p = 0.314; obim desno: regresioni koeficijent B = -0.059, p
= 0.585 ). Zaključak: U našoj studiji mi smo utvrdili da je kod pacijenata sa shizofrenijom prisutan veći
intenzitet psihotičnih manifestacija kod osoba sa manjom površinom presjeka talamusa na lijevoj hemisferi
mozga. Veličina talamusa može poslužiti kao biomarker nastanka i razvoja shizofrenije.

Published

2020-06-05