BOLESTI ZAVISNOSTI KOJE NISU UZROKOVANE PSIHOAKTIVNIM SUPSTANCAMA

Authors

  • Marija Rosić

DOI:

https://doi.org/10.7251/PSY1901052R

Abstract

Iako je pojam ‘zavisnost’ istorijski povezan s patološkom upotrebom psihoaktivnih supstanci, medicinska
istraživanja tokom posljednjih nekoliko decenija promijenila su naše razumijevanje ovog poremećaja. Postalo je
očigledno da su različita ponašanja takođe dio ove bolesti. Postoji mnogo dokaza da se zavisnosti o
psihoaktivnim supstancama i bihejvioralne zavisnosti preklapaju u više segmenata, uključujuci komorbiditet, tok
bolesti, genetsku i neurobiološku podlogu, razvoj tolerancije i mogućnost tretmana. Zavisnosti koje nisu u vezi
sa psihoaktivnom supstancom tema su mnogih rasprava. Od samog početka usmjeravanja pažnje naučnika na
ovaj fenomen, postajala su podijeljena mišljenja među njima, a sada kada je pojam bihejvioralnih adikcija
zvanično uvršten u evropske i američke dijagnostičke priručnike postoji strah od medikalizacije i
‘patologiziranja’ čitavog niza uobičajnog, a možda i neophodnog ljudskog ponašanja. Sa druge strane,
prihvatanjem ovih stanja kao patologije savremene civilizacije, moglo bi se pomoći pojedincu i njegovoj okolini
kada oni i nisu svjesni težine svoga stanja. Cilj ovog rada jeste da ukaže na savremeni problem koji se sve više
širi među mlađim generacijama, na njegove oblike i simptome.

Published

2020-06-05